Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

HEL 2019-000272
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 39 §

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2018 års budget

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2018 års budget samt stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 14 970 000 euro.

Budgetmomentet 3 10 02 Byggnader
Verksamhetsbidrag i budgeten 235 999 000 euro
Verksamhetsbidraget underskrids med 9 500 000 euro

Budgetmomentet 4 10 01 Kultur och fritid
Verksamhetsbidrag i budgeten −174 845 000 euro
Verksamhetsbidraget underskrids med 150 000 euro

Budgetmoment 5 10 04 Apotti och vård- och landskapsreformen
Verksamhetsbidrag i budgeten −3 009 000 euro
Verksamhetsbidraget underskrids med 1 320 000 euro

Budgetmomentet 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Anslag i budgeten 565 704 000 euro
Anslaget överskrids med 4 000 000 euro

Stadsfullmäktige beslutar dessutom överföra anslag i 2018 års budget enligt följande:

Från budgetmomentet
8 04 Parker och idrottsområden
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 01 Nya parker och ombyggnader av parker −4 200 000 euro
Till budgetmomentet
8 04 Parker och idrottsområden
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 04 02 01 Parker i Kampen-Tölöviken +3 600 000 euro
8 04 02 05 Parker i Böle +600 000 euro

Från budgetmomentet
8 06 Värdepapper
8 06 02 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition −12 000 euro
Till budgetmomentet
8 06 Värdepapper
8 06 01 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition +12 000 euro

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Driftsekonomidelen

3 10 02 Byggnader

Det uppskattas att utgifterna på budgetmomentet Byggnader överskrids med sammanlagt ca 4 000 000 euro. Hyror och vederlag beräknas stiga mer än förväntat, beroende på de tillfälliga lokalerna för skolor och daghem. Dessutom blir kostnaderna för köp av värme och el större än förutsett. Man har lyckats täcka de högre utgifterna delvis genom inbesparingar i personalutgifter och köpta tjänster.

Det uppskattas att inkomsterna på budgetmomentet Byggnader underskrids med ca 5 500 000 euro. När budgeten för 2018 bereddes var bedömningen av inkomster förknippad med osäkerhetsfaktorer, som lett till att utfallet av hyresinkomster inte överensstämmer med budgeten. Vissa funktioner har lidit av resursbrist och processerna har kunnat göras smidigare varför uthyrningen inte har lyckats till fullo. Exempelvis på grund av att reparationen av bostäder har mattats av har man inte lyckats hyra ut bostäder effektivt då någon flyttar ut. Den största orsaken till de sänkta inkomsterna är att Barnmorskeinstitutets hyresavtal upphörde 1.6.2016, vars effekt är 1 850 000 euro.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 9 500 000 euro.

4 10 01 Kultur- och fritid

Till kultur- och fritidssektorn har 1.5.2018 överförts fyra koordinerare av frivilligarbete från social- och hälsovårdssektorn och 1.11.2018 en ledande sakkunnig från stadskansliet. Anslagen påverkas år 2018 med sammanlagt 150 000 euro, som inte har beaktats i budgeten för året.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 150 000 euro.

5 10 04 Apotti och vård- och landskapsreformen

Det beräknas att verksamhetsbidraget på budgetmomentet Apotti och vård- och landskapsreformen underskrids med 1 320 000 euro. Utgifterna och inkomsterna på budgetmomentet underskrider budgeten, men verksamhetsbidraget försvagas, eftersom utgifterna för Apotti blev större än det räknades med i budgeten, i enlighet med den tidsplan enligt vilken projektet planeras fortskrida. Utgifterna för vård- och landskapsreformen på budgetmomentet utgörs av lönekostnader, för vilka landskapet Nyland faktureras till fullt belopp. Att utfallet på budgetmomentet för utgifterna och inkomsterna för vård- och landskapsreformen blir mindre än beräknat beror på att lagstiftningen för vård- och landskapsreformen och själva beredningen av reformen avancerar långsammare än uppskattat.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 1 320 000 euro.

5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Det förutses att anslagen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) överskrids med 4 000 000 euro. Anslaget överskrids på grund av att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts serviceproduktion och fakturering åt Helsingfors är större än budgeterat. Ändringarna i efterfrågan på serviceproduktion, mängder och fakturering motsvarar bland annat det större servicebehovet som orsakas av den ökade och allt äldre befolkningen. Förslaget till överskridning beaktar överskottsåterbäringen för 2018 som HUS fullmäktige beslutat om (17 300 000 euro) samt återbäringen av vinsten från försäljningen av Tölöfastigheten (13 500 000 euro). Utan återbäringen av vinsten från försäljningen av Tölöfastigheten skulle överskridningen av budgetmomentet ha blivit ungefär 17 500 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 4 000 000 euro.

Överföring av anslag

Enligt uppskattning överskrids anslaget på budgetmomentet 8 04, Parker och idrottsområden, undermomentet 8 04 02, Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, med 4 200 000 euro. Detta beror på att det behövs sammanlagt 3 600 000 euro i tilläggsanslag för området Kampen-Tölöviken för att kunna färdigställa omgivningen runt centrumbiblioteket Ode, som öppnades i december 2018, så långt som möjligt inom samma tidsram som biblioteket. När omgivningen runt centrumbiblioteket färdigställs så långt som möjligt under 2018 kan finslipningen av parken bli klar innan EU-ordförandeskapet börjar 1.7.2019. Dessutom behövs det extra anslag i Böletrakten på 600 000 euro för att bygga Maskinverkstadsparken på sträckan Ventilgränden–Traversgränden så att invånarna kan börja använda den del av parken som finns bredvid bostäderna snarast möjligt.

Det är möjligt att täcka de överskridna anslagen för parker i projektområden med överföringar från bindande undermoment på budgetmomentet 8 04, Parker och idrottsområden, eftersom en del av anslaget på 19 600 000 euro inklusive överskridningsrätt på budgetmomentet 8 04 01, Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, förblir oanvänt. Anslag blir oanvända bl.a. eftersom en del projekt kommer att genomföras efter 2018 på grund av att tidtabeller har jämkats.

I enlighet med vad som ovan anges bör anslag på sammanlagt 4 200 000 euro på budgetmomentet 8 04, Parker och idrottsområden, överföras från undermomentet 8 04 01, Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, till undermomentet 8 04 02, Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition.

Den ökade bostadsproduktionen har höjt byggvolymen för Hitas-objekt i enlighet med BM-programmet, vilket således ökat antalet Hitas-aktier som staden ska köpa, varmed det anslag som budgeterats för att köpa Hitas-aktier överskrids med 12 000 euro. Överskridningen kan täckas med en motsvarande besparing av anslag på undermomentet 8 06 02, Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition.

I enlighet med ovanstående bör anslag på sammanlagt 12 000 euro på budgetmomentet 8 06, Värdepapper, överföras från undermomentet 8 06 02, Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition, till undermomentet 8 06 01, Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition.

I enlighet med anvisningarna om efterlevnad av budgeten 2018 har sektornämnderna kommit med sina förslag till överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag före utgången av november 2018. Efter detta har prognoserna för anslagen delvis preciserats. Sektornämndernas förslag är bifogade.

Stäng

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 64

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvioon merkityn määrärahan sekä kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahan ylitys ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 14 970 000 euroa.

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 235 999 000 euroa
toimintakatteen alitus 9 500 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa -174 845 000 euroa
toimintakatteen alitus 150 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate talousarviossa -3 009 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 320 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 565 704 000 euroa
määrärahan ylitys 4 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2018 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus - 4 200 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot + 3 600 000 euroa
8 04 02 05 Pasilan puistot + 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi -12 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi +12 000 euroa

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.02.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi