Vahingonkorvaus, esinevahinko, Torpparinmäen peruskoulu 25.10.2017

HEL 2019-000444
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Vahingonkorvauksesta päättäminen

Förvaltningschef

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä maksaa korvausta ********** 130 euroa koulussa rikkoutuneesta puhelimesta.

Päätöksen perustelut

Yhden vahingonkorvausoikeuden perusongelman aiheuttaa se, että lähtökohtaisesti jokainen joutuu kärsimään kohdalleen sattuvat epäedulliset tapahtumat. Vaikka vahinko on syntynyt, vaaditaan korvausvelvollisuuden syntymiseen joku peruste. Muuten vahinko jää kärsijän itsensä vastattavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan korvausvelvollinen on se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai taitamattomasti tai että jotakin laiminlyödään. Edelleen 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Huoltajan korvaushakemuksen mukaan englannin koe oli ollut alkamassa. Oppilas oli ollut tuomassa puhelintaan opettajalle. Oppilas oli laittanut puhelimensa hetkeksi pulpetille. Samassa opettaja oli tullut ja siirtänyt kaksi pulpettia erilleen ja oppilaan puhelin oli tippunut lattialle. Puhelimen näyttö särkyi korjauskelvottomaksi. Huoltaja vaatii korvausta 130 euroa.

Opettaja kuvaa tapahtumat seuraavasti: Opettaja ohjeisti englannin tunnin alussa oppilaita koetilannetta varten ja samalla hän erotteli oppilaiden pöytiä kauemmaksi toisistaan. Kun hän oli päässyt ko. oppilasta vastapäätä olleen pöydän kohdalle, opettaja oli kääntynyt ohjeistamaan kovaan ääneen puhunutta oppilasta samalla, kun hän siirsi pöytää. Opettaja ei ollut huomannut, että oppilaan kännykkä oli ilmeisesti ollut kahden pöydän välissä, sillä se putosi lattialle. Oppilaan mukaan kännykän näytössä oli ollut ennestään särö tai kaksi, mutta näyttöön oli selkeästi tullut uusia säröjä putoamisen seurauksena.

Asiassa saadun selvityksen perusteella kaupungin ei voida katsoa olevan oikeudellisesti korvausvelvollinen. Myöskään opettajan ei voida katsoa aiheuttaneen vahinkoa virheellään tai laiminlyönnillään. Saadun selvityksen perusteella voidaan kuitenkin katsoa vahingon korvaaminen kohtuulliseksi.

Muutoksenhakuohjauksesta hallintopäällikkö toteaa seuraavaa: Vahingon korvaamisessa on kyse yksityisoikeudellisesta asiasta, jonka käsittely kuuluu yleiselle tuomioistuimelle. Oikaisuvaatimuksena voidaan tutkia, onko päätöksen tehnyt toimivaltainen viranomainen, onko tapahtunut menettelyvirhe tai jokin muu laillisuusvirhe.

Detta beslut publicerades 16.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 09 310 86350

merja.aalto-setala@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Enberg
hallintopäällikkö