Vuokraus, maa-alueen pitkäaikainen vuokraus Vallilanlaakson kenttä, Kumpulan Nurmikenttä Oy

HEL 2019-000662
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 212 §

Alueen vuokraaminen Vallilanlaakson kentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevalta Vallilanlaakson kentältä karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle. Alue on osa kiinteistöjä 91-410-2-13 ja 91-410-1-5.

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2034 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 m²:n mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jota ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

3

Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010 § 243 tekemän vuokrasopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus

Liikuntalautakunta on 14.12.2010 § 243 tekemällään päätöksellä vuokrannut osan Vallilanlaakson kenttäalueesta Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle. Kumpulan Nurmikenttä Oy on Käpylän Pallo ry:n 100 % omistama yhtiö. Yhtiö on hakenut samalla alueella olevan luonnonnurmikentän vuokraamista liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden vuokra-ajalle. Alueelle on tarkoitus rakentaa tekonurmikenttä vastaamaan jalkapallonharrastajien sekä lähikoulujen ja päiväkotien tarpeita.

Liikuntapaikkapalvelujen edustajat ovat käyneet neuvotteluja vuokra-alueen laajentamisesta Kumpulan Nurmikenttä Oy:n edustajien kanssa. Nykyinen luonnonnurmikenttä on huonon kuntonsa vuoksi vähäisessä käytössä. Kentän muuttaminen tekonurmipintaiseksi parantaa Käpylän Pallo ry:n toiminnan kasvavia tarpeita ja tarjoaa hyvät harjoittelu- ja peliolosuhteet alueen muille toimijoille. Kumpulan Nurmikenttä Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan tekonurmikentän rakentamisesta ja ylläpidosta.

Vuokrasopimus ja vuokran määräytyminen

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n ja kaupungin nykyinen vuokrasopimus on hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2010 § 243 ja siihen on tehty muutoksia 17.5.2011 § 104 ja 31.5.2011 § 126. Vuokrasopimus on voimassa 1.4.2011−31.3.2021. Nykyiseen vuokrasopimukseen kuuluva alue liitetään uuteen vuokra-alueeseen ja voimassaoleva vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 20 215 m². Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito tulee vuokralaisen vastuulle. Aluetta ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra esitetään perittäväksi vain varsinaisten kenttäalueiden 16 730 m²:n mukaan.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1948) on 19,48 euroa. Vuosivuokrana peritään 5 % alueen pääoma-arvosta, joten vuosivuokraksi tulee 16 730 m² x 19,48 x 5 % = 16 295,02 euroa.

Vuokra-alueella sijaitsee huoltorakennus, josta on voimassaoleva vuokrasopimus Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa. Sopimus päivitetään vuoden 2019 aikana.

Vuokrasopimuksessa taataan koululaisille kentän maksuton käyttö arkipäivisin klo 8−16 välisenä aikana keväällä huhtikuun alusta toukokuun loppuun sekä syksyllä elokuun puolivälistä lokakuun loppuun.

Asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 10.1.1986 lainvoiman saanut asemakaava nro 9035, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3122-1) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapalvelujen hallinnassa.

Yhteistyö jalkapalloseurojen kanssa

Liikuntapalvelukokonaisuus ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnan edustajat ovat kehittäneet toimenpiteitä, joilla seurojen ja liikuntapalvelujen yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luoneet kriteerit, joita seurojen tulee hankkeissaan noudattaa. Seurojen kanssa on pyritty toteuttamaan kaksi yhteistoimintakenttää vuodessa.

Hankkeet valmistellaan yhteistyössä seuran ja kaupungin kesken siihen asti, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seura lähettää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle maa-alueen vuokraamista koskevan hakemuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään katsonut, että Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hanke edistää jalkapallotoiminnan kehittämistä, parantaa Vallilan alueen harjoittelu- ja peliolosuhteita ja hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista viime vuosina noin 16 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemiseen on joko avustettavan kohteen maa-alueen omistaminen tai vähintään 15 vuoden vuokrasopimus.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupungin antama tuki Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 27

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Helsingin kaupungin 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevan Vallilanlaaksonkentän karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen. Alue on osa kiinteistöjä 91-410-2-13 ja 91-410-1-5.

Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Ylläpitoaluetta ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 m²:n pohjalta.

Vuokra-alueella sijaitsee huoltorakennus, josta on voimassa oleva vuokrasopimus Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa. Sopimus tullaan päivittämään vuoden 2019 aikana.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2034 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 kesiarvon pistelukua 1948 on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

3

Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010, 243 § ja siihen 17.5.2011, 104 § (lisälehti 1) ja 31.5.2011, 126 § (lisälehti 2) tehdyn vuokrasopimuksen (vuokra-aika 1.4.2011–31.3.2021).

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi