Tupakointikielto, Tilanhoitajankaari 30, Helsingin Asumisoikeus Oy/ Ekoviikki

HEL 2019-000832
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Päätös Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikin tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikki -kohteen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille, huoneistopihoille ja rivitalojen sisäänkäyntien yhteydessä oleville ulkokuisteille. Päätös koskee myös ranskalaisia parvekkeita.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Tilanhoitajankaari 30, 00790 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 18.1.2019. Yhtiö on täydentänyt hakemusta 8.3.2019, 2.9.2019 ja 2.10.2019.

Hakemuksen tekijä

Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikki
Y-tunnus 0912770-2

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikki –kohteen tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoihin kuuluville parvekkeille, ulkotiloille (huoneistoterasseille, huoneistopihoille, rivitalojen sisäänkäyntien yhteydessä oleville ulkokuisteille, yhtiön piha-alueille) ja kaikkien huoneistojen sisätiloille osoitteessa Tilanhoitajankaari 30, 00790 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin Asumisoikeus Oy on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Yhtiön kuulemisessa kukaan vastustajista ei perustellut kantaansa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 63/16.8.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yksi vastine. Vastineessa asukas perusteli tupakointikiellon tarpeellisuutta sisätilojen osalta.

Päätöksen perustelut

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla (TupL 78 § 2 mom).

Tupakointikielto voidaan määrätä asuinhuoneiston sisätiloihin vain poikkeuksellisesti. Tupakointikielto voidaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään (TupL 79 § 2 mom).

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikki –kohteeseen kuuluu yksi nelikerroksinen kerrostalo ja kaksi kaksikerroksista rivitaloa. Rakennukset ovat betonirakenteiset ja valmistuneet vuonna 2000. Kaikissa rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Asuntokohtainen poistoilmanvaihdon tehostus käynnistyy huoneistossa olevasta käyttökytkimestä. Huoneistokohtaiset korvausilmaventtiilit sijaitsevat ikkunakarmeissa. Kaikkiin huoneistoihin kuuluu parveke tai terassi.

Kerrostalossa parvekkeet ovat pystylinjassa ja osittain vierekkäin. Neljännen kerroksen huoneistoissa on kattoterassit. Kattoterassit sijoittuvat myös pääasiassa toisten terassien viereen. Pohjakerroksen asunnoissa on maaterassit. Parvekkeet ja maaterassit ovat lasitettuja. Kattoterasseista osa on lasittamattomia. Osalla huoneistoista on ranskalaiset parvekkeet kadun puoleisella sivulla pystylinjassa.

Rivitaloissa on lasitetut lasikattoiset parvekkeet/viherhuoneet. Keskellä rakennusta parvekkeet ovat vierekkäin. Sisäänkäyntien yhteydessä olevien ulkokuistien yläpuolella on makuuhuoneiden ikkunat.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Ekoviikki -kohteen huoneistoihin kuuluvat parvekkeet, maaterassit, kattoterassit, huoneistopihat ja rivitalojen sisäänkäyntien yhteydessä olevat ulkokuistit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua näiltä toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Lasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että parvekkeiden ja terassien lasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Huoneistojen sisätilojen tupakointikiellon hylkäämistä viranomainen perustelee sillä, ettei yhtiö ole toimittanut ympäristöpalveluille sellaisia selvityksiä, joiden perusteella tupakointikiellon määrääminen sisätiloille olisi mahdollinen. Yhtiö ei ole antanut riittävää selvitystä savun kulkeutumisesta eikä siitä, onko rakenteita mahdollista korjata.

Viranomainen edellyttää, että sisätiloja koskevan hakemuksen yhteydessä asuntoyhteisö selvittää tarvittavat toimenpiteet, joilla savun kulkeutuminen huoneistojen välillä voidaan ehkäistä. Selvityksessä on oltava tiedot siitä, minkälaiset korjaustoimet asiassa ovat tarpeen, sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista. Asuinhuoneistojen välistä savuhaittaa voidaan yleensä hallita yksinkertaisilla ilmastoinnin säädöillä ja/tai rakenteellisin korjaustoimenpitein. Selvityksestä ilmenevän tiedon pohjalta ja toteutettujen korjaustoimenpiteiden jälkeen voidaan vasta arvioida, onko olosuhteet kiinteistössä edelleen sellaiset, että savun kulkeutuminen on mahdollinen.

Huoneiston haltijoille on varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään ennen sisätiloja koskevan kiellon määräämistä. Yhtiö ei ole toimittanut hakemuksen yhteydessä selvitystä siitä, onko huoneiston haltijoille varattu tällainen mahdollisuus ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet tupakansavun siirtymiseen huonetiloista toiseen.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiön hallituksen päätös 10.12.2018, asukasluettelo, kysely tupakointikiellon hakemisesta kiinteistöön, asukkaiden vastineet kuulemisiin, yhtiöesite ja rakennustapaseloste, pohjakuvat kerrostalosta ja rivitaloista, tekninen selvitys 7.3.2019, tupakointikieltohakemuksen täydennykset 2.9.2019 ja 2.10.2019, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1036,61 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 10.10.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, va. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö