Tupakointikielto, Lallukankuja 1, Helsingin kaupunginasunnot Oy, Heka Kaakko Oy

HEL 2019-001084
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Lallukankuja 1

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 2680 huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Lallukankuja 1, 00920 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 22.1.2019. Helsingin kaupungin asunnot Oy on täydentänyt hakemusta 6.8.2019.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville huoneistopihoille osoitteessa Lallukankuja 1, 00920 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Hakijan kuulemisessa 31 vastaajaa kannatti ja 41 vastaajaa vastusti tupakointikieltoa. Vastauksista ilmenee, että tupakointi on yleistä asuntoyhteisössä ja monet asukkaat kärsivät tupakansavun aiheuttamasta haitasta. Vastanneista merkittävä osa kuitenkin vastustaa tupakointikieltoa.

Vastineissa todettiin mm., ettei tontilla ole paljon tilaa tupakointipaikalle. Moni vastustajista kokee tupakointikiellon syrjivän tupakoitsijoita ja aiheuttavan haittaa sekä omalle että yleiselle viihtyvyydelle. Tupakoitsijat arvelevat tupakoinnin siirtyvän muualle, mistä aiheutuu heidän mukaansa pihan epäsiisteyttä, haittaa ja häiriötä, kun tupakointi lisää liikkumista porraskäytävässä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 65/23.8.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yhdeksän vastinetta, joista kahdeksan kielteistä ja yksi puoltava. Kaikki mielipiteet olivat laajasti perusteltuja ja esittäjät olivat tuoneet kantansa esille myös yhtiön kuulemisessa.

Tupakointikieltoa vastustaneiden kannanotoissa nousee esille mm. huoli tupakointipaikasta (tupakointipaikan järjestäminen, sijainti, siivous, kulkeminen ulos tupakalle), asukkaiden yhdenvertaisuudesta ja tupakoitsijoiden oikeuksista.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa lain mukaan tupakoida. Asuntoyhtiö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla (Tupakkalaki 78 §).

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut tupakointikiellon määräämiseksi tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Rakennus on 1-5 -kerroksinen vuonna 2014 valmistunut betoni-elementtitalo. Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilma otetaan katolta. Huoneistoparvekkeet ja -terassit ovat pystylinjassa ja pääosin vierekkäin. Joihinkin huoneistoihin kuuluu huoneistopiha, missä on aita tai pensas rajaamassa nurmikkoalueen huoneistopihaksi.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 2680 huoneistoihin kuuluvat parvekkeet, huoneistoterassit maan tasossa, huoneistokohtaiset kattoterassit ja huoneistoon kuuluvat pihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta, terasseilta ja huoneistopihoilta toisille. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua sisään huoneistoon silloin, kun parvekkeen tai terassin ovea avataan tai ikkunan kautta tuuletetaan. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni. Tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville pihoille voidaan pitää perusteltuna.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, täydennys tupakointikieltohakemukseen 6.8.2019, julkisivupiirustukset, asukasluettelo, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, asukkaiden vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1055,87 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 29.10.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, va. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö