Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001276
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 151 §

Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston päätökseen 13.6.2019, § 17

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston päätöstä 13.6.2019, § 17: Toiminta-avustukset vuodelle 2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry:lle ei myönnetty toiminta-avustusta, koska yhdistys ei ole jäsenpohjaltaan nuorisoyhdistys eikä sen kirjanpidossa ja muissa asiakirjoissa ole eritelty nuorisotoiminnan kustannuksia omaksi kustannuspaikakseen tai vastaavaksi. Avustuspäätös perustuu Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön (nuorisojaosto 18.10.2018, § 27) ja Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (kaupunginhallitus 12.12.2011).

Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry haki 20.2.2019 saapuneella hakemuksellaan 7 000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2019. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta ja hylkäysperusteeksi ilmoitettiin, että yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja päätösten mukainen nuorisoyhdistys.

Yhdistys pyytää 23.6.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa Helsingin kaupungin kumoavan nuorisojaoston 13.6.2019, § 17 tekemän päätöksen koskien yhdistyksen toiminta-avustushakemusta ja myöntävän avustusta hakemuksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee pyyntöään muuttaa toiminta-avustuspäätöstä sillä, että on toimittanut kaikki hakemuksen liitteinä tarvittavat asiakirjat ja kokee ettei niitä ole otettu huomioon päätöksen teossa.

Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry on helsinkiläinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on kehittää ja tuoda tunnetuksi improvisaatioteatteria sekä pyrkiä löytämään uusia tapoja soveltaa improvisaatiota niin teatterissa kuin sen ulkopuolella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. ylläpitää Improvisaatio Vahvat Tunteet -nimistä ryhmää ja ilmaisukoulua ja järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia sekä esiintymis- ja tutustumismatkoja.

Avustushakemusta valmisteltaessa yhdistykselle on lähetetty kolme eri viestiä, joissa on tiedotettu pakollisista liitteistä määräaikoineen ja tarkennettavista tiedoista hakemuksessa. Lisäksi on muistutettu nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön kriteereistä. Yhdistys on päivittänyt hakemustaan valmistelun aikana ja kaikki yhdistyksen toimittamat hakemukseen liittyvät liitteet ja tarkennukset on otettu valmistelussa huomioon. Hakemusta ei ole hylätty perusteenaan puutteelliset liitteet.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille, joiden jäsenistä/aktiivisista toimijoista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Lisäksi toiminta-avustusta saadakseen tulee vähintään puolten olla 7–28 vuotiaita helsinkiläisiä. Jos yhdistys järjestää muutakin kuin nuorisotoimintaa eivätkä nämä jäsenkriteerit täyty koko yhdistyksen osalta, tulee nuorisotoiminta olla eriteltynä yhdistyksen kirjanpidossa ja muissa asiakirjoissa omaksi kustannuspaikakseen tai vastaavaksi.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 13.06.2019 § 17

Stäng

Detta beslut publicerades 04.09.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Mer information fås av

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 89132

virpi.talasmaki@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 23.6.2019, päätös 13.6.2019 § 17

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.