Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, kaidetyöt 2019, rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-001437
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Rakentamispalveluliikelaitos, Stara, kaidetyöt 2019, yksikönjohtajan hankintapäätös

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Ratecon Oy:n Staran kaidetöiden urakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2019.

Samalla yksikönjohtaja päättää oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kaidetöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 100 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin perustein.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Kaidetyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus on julkaistu 5.2.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Molempien tarjoajien tarjoukset alittavat rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon ja aiempina vuosina hankinnan lopullinen toteutunut urakkasumma on ollut 60.000 - 90.000 euroa. Hankintamäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan vuonna 2019. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 26.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 7.3.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kaksi yritystä:

Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus
Ratecon Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Molemmat tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tämän jälkeen voittamassa olevalta Ratecon Oy:ltä tarkastettiin alustavassa vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys ja pyydettiin tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Lisäksi pyydettiin selvitys yrityksen vakavaraisuudesta. Ratecon Oy:n todettiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset. Ratecon Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodostuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten määrien ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman yksikköhinnan perusteella. Koko urakan tavoitesumma muodostuu yksikköhintojen ja arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 48 210,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 55 441,50 euroa (AVL 8 c §).

Toteutuvien kaidetöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kaidetyökohteet perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa. Kaikki talven jäljiltä paljastuvat kaidevauriokohteet eivät ole vielä tiedossa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteutuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaavien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutumatietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 100 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Detta beslut publicerades 18.03.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja