Asemakaavan muutos, Pukinmäki tontit 37044/1-3, Säterinportti 1 ja 3, asemakaavan numero 12706, Asunto Oy Helsingin Säterinportin Kiinteistöt

HEL 2019-001734
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 177 §

Detaljplaneändring för Säteriporten 3 i Bocksbacka (12706)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 8 (Bocksbacka) i kvarteret 37022 i 37 stadsdelen, tomterna 2 och 3 och kvartersområdet för parkeringsplatser i kvarteret 37044 samt tomten 4 i kvarteret 37057 och gatuområdet enligt ritning nr 12706, daterad 26.10.2021 och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en helhet med tre separata projekt som ligger i närheten av Bocksbacka station. Detaljplanelösningen gör det möjligt att kompletteringsbygga och förnya byggnadsbeståndet i förortsområdet som uppfördes främst på 1970- och 1980-talet.

Avsikten är att öka bostadsbyggandet i den existerande stadsstrukturen i området kring järnvägsstationen genom rivningssanering och nya byggplatser.

I detaljplanelösningen har man strävat efter att möjliggöra kompletteringsbyggande i en särpräglad och levande stadsdel som redan existerar.

I området planeras sammanlagt fyra nya flervåningshus. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 8 028 m² vy och antalet invånare ökar med ca 200. Det genomsnittliga exploateringstalet för bostadstomterna är ca e=1,6.

Detaljplanen bidrar i synnerhet till att byggnadsbestånden från 1970- och 1980-talen kan förnyas och man kan bygga nya tillgängliga bostäder som ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser och tjänster.

Beslut som detaljplanen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området ett närcentrum med beteckningen C3 och ett bostadsdominerat område med beteckningarna A2 och A3. I Helsingfors underjordiska generalplan har en redan byggd underjordisk tunnel anvisats i kvarteret 37044. Detaljplaneändringen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att möjliggöra kompletteringsbyggande vid goda kollektivtrafikförbindelser för att utveckla ytterstaden till en boendemiljö som är levande, unik och trygg.

Områdets utgångspunkter och nuläge

För området gäller flera detaljplaner från åren 1968, 1974, 1975, 1978, 1984, 1984 och 1986.

Vid Björnkärrsvägen i kvarteret 37022 finns ett kvartersområde för bostadshus med två våningar där man byggt två radhus.

Vid Säteriporten i kvarteret 37044 finns kvartersområden för flervåningshus och bilplatser. En av byggnadsytorna där man får bygga lokaler för församlingen har ingen beteckning för våningsantal. Alla andra byggnadsytor i kvarteret har våningsantalet fem. I mellersta delen av kvarteret har antecknats en park som är värdefull för stadsbilden.

Vid Madetojagränden i kvarteret 37057 finns ett kvartersområde för flervåningshus där antalet våningar är fem.

Helsingfors stad äger en tomt. Merparten av kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på basis av ansökningar och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökandena.

Detaljplanens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför kostnader på 100 000 euro för staden på grund av trafikarrangemangen vid Säterivägen och Madetojagränden.

Staden får inkomster i form av tomtförsäljning, försäljning av byggrätter eller utarrendering samt markanvändningsersättning från privatägda tomter. Staden avtalar om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägaren. Markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp godkändes på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 14.4.2022 (§ 12) och avtalet undertecknades 17.5.2022.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandraget myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka inkommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • stadsmuseet
 • räddningsverket
 • fostrans- och utbildningssektorn
 • kultur- och fritidssektorns (stadsmuseet)
 • social- och hälsovårdssektorn.

I myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet av att markanvändningen förtätas är det värt understöd vid goda kollektivtrafikförbindelser och där närservicen i stationsomgivningen är under utveckling.

I gatuområdena och i norra delen av tomten 37044 vid Madetojastigen finns vattenförsörjningsledningar som är i användning och som ska beaktas i planeringen av markanvändningen i området.

Stadsmuseet föreslog att planens konsekvensbedömning ska kompletteras med en ändamålsenlig kulturmiljöutredning.

Frågorna i ställningstagandena har beaktats i detaljplanebeteckningar och -bestämmelser.

Bemötandena till ställningstagandena anges i rapporten om växelverkan.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet hänför sig till detaljplaneprocessen, områdets natur och områdets förbindelser, byggandets volym och utseende, ändringarna i bostadsbeståndet och stadsdelens karaktär, trafikarrangemangen, miljökonsekvenserna och miljövärdena samt Bocksbackas utvecklingsbild och idégivning.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att antalet våningar för några tomter har minskats. Placeringen av byggnadsmassorna har utvecklats för att förbättra stadsbilden, vyerna samt ljusförhållandena och miljöförhållandena. Utrymmesreserveringarna för trafiken har kontrollerats.

Det kom in 42 skriftliga åsikter.

Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 15.3–13.4.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markägare/markinnehavare bosatt i en annan kommun.

15 anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna riktade sig till innehållskraven i detaljplanen, möjligheterna att delta, för stora förändringar i stadsbilden och mängden byggande, för tätt byggnadssätt samt kompletteringsbyggandets effekter på grannskapet. Detta påverkar utomhusvistelseplatsernas mängd och tillräcklighet samt trivseln i området, parkeringsplatsernas tillräcklighet, trafiksäkerheten till följd av den ökande trafiken, räddningssäkerheten och underhållet, olägenheterna som rivnings- och byggarbetena orsakar, våningsantal speciellt vid Björnkärrsvägen, Aurinkolabyrintti-konstverkets minskade betydelse, minskning av växtligheten och naturvärden, fasadarkitekturen med takformer, familjebostädernas tillräcklighet samt olägenheterna under byggtiden. Dessutom framfördes och förnyades synpunkter från tidigare åsikter i flera av anmärkningarna.

Påpekandena i skrivelsen gällde maximiantalet våningar i detaljplaneändringen och önskemålet var att våningsantalet ska anpassas till de befintliga byggnaderna för att effekten på grannskapet skulle vara mindre.

Myndigheternas utlåtanden om detaljplaneförslaget kom in medan förslaget hölls offentligt framlagt. Helen Ab konstaterade att fjärrvärmeledningarna nära planeringsobjekten ska beaktas i den fortsatta planeringen.

Stadens konstmuseum önskade att antalet våningar och takformen på det norra bostadshuset vid Säteriporten i kvarteret 37044 ännu ska granskas på så sätt att man säkerställer att Aurinkolabyrintti-konstverket belyses bättre under olika årstider.

Helen Elnät Ab, HRT och HRM meddelade att de inte har något att påpeka eller tillägga efter fasen för programmet för deltagande och bedömning.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelsen och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och de närmare motiveringarna till planen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 421

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 37022 tontin 8, korttelin 37044 tonttien 2 ja 3 ja autopaikkojen korttelialueen sekä korttelin 37057 tontin 4 ja katualueen asemakaavan muutoksen 26.10.2021 päivätyn piirustuksen nro 12706 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 570

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 26.10.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12706 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 37022 tonttia 8, korttelin 37044 tontteja 2 ja 3 ja autopaikkojen korttelialuetta, korttelin 37057 tonttia 4 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Asunto Oy Karhusuontie 18: 4 000 euroa
  • Asunto Oy Helsingin Madetojankuja 1: 4 000 euroa
  • Asunto Oy Helsingin Säterinportin Kiinteistöt: 6 000 euroa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Joakim Kettunen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen@hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen@hel.fi

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupungin taidemuseo 14.6.2021

Lausunto asiasta: asemakaavan muutos, Pukinmäki tontit 37044/1-3, Säterinportti 1 ja 3, asemakaavan numero 12706, Asunto Oy Helsingin Säterinportin Kiinteistöt. HAM Helsingin taidemuseo ottaa kantaa siihen, missä määrin ja millä tavalla kaavamuutoksen toteutuminen vaikuttaisi läheisessä Säveltäjäpuistossa olevaan, taiteilija Lauri Astalan suunnittelemaan ja HAM Helsingin taidemuseon taidekokoelmaan kuuluvaan teokseen Aurinkolabyrintti. Teos koostuu halkaisijaltaan n. 20 metriä suuresta matalasta graniittilabyrintistä, jonka keskellä on tornimaisen rakenteen sisällä kulhonmuotoinen aurinkokello. Teos valmistui vuonna 1998 ja sen rakentaminen kustannettiin taidemuseon julkisen taiteen määrärahoilla. Teoksesta on muodostunut kiinteä osa Säveltäjänpuiston maisemaa ja historiaa. Alueen asukkaat kokevat sen merkityksellisenä ja käyttävät sitä ahkerasti. Asemakaavan muutoksessa tontin 37044/3 pohjoisin asuintalo, joka on lähinnä teosta, on nyt merkitty kerrosluvulla 6. Rakennuksen varjosta eri vuodenaikoina ja eri päivänaikoina on tehty joitakin tutkielmia, jonka perusteella varjojen lankeamista teoksen päälle on voitu tarkastella. Uuden rakennuksen varjo tulisi olemaan pidempi kuin nykytilanteen varjot, ja osuisi ajoittain graniittilabyrintin reunan alueelle, mutta ei näyttäisi ulottuvan itse aurinkokelloon. Olemassa olevat, teoksen eteläpuolella kasvavat havupuut ja kuuset varjostavat ajoittain graniittilabyrinttiä, ja teoksen itäpuolella oleva, vanhempi viisikerroksinen rakennus valitettavasti pimeämpinä vuodenaikoina iltasella myös itse aurinkokelloa. HAM Helsingin taidemuseo arvioi, että taiteellinen idea ja toimivuus ja aurinkokellona vähenisi jossakin määrin, mikäli asemakaavan muutos toteutuisi. Taidemuseo toivookin, että pohjoisimman asuntalon kerroslukua ja kattomuotoa voitaisiin vielä tarkastella siten, että turvattaisiin valon parempi osuminen teokseen eri vuodenaikoina.

Lisätiedot

Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.02.2021 § 8

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12706 pohjakartan kaupunginosassa 37 Pukinmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12706
Kaupunginosa: 37 Pukinmäki
Kartoituksen työnumero: 28/2019
Pohjakartta valmistunut: 30.12.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 24.1.2020

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa kolmesta Pukinmäessä sijaitsevista kortteleista. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee kolmea Säteriportin, Madetojanpolun sekä Karhusuontien varren korttelia. Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampaa maankäyttöä Pukinmäen asemanseudulla ja olemassa olevien palvelujen äärellä. Osa täydennysrakentamisesta on nykyistä rakennuskantaa korkeampaa. Säterinportissa suunnitellaan seurakuntatalon purkamista. Säterintiellä mahdollistetaan pysäköintilaitoksen laajentaminen ja siihen tukeutuva lisärakentaminen. Madetojankujan varteen on suunniteltu uusi kerrostalo asuintontin nykyisen pysäköintipaikan kohdalle. Karhusuontiellä suunnitteilla on rivitalojen purkaminen ja korvaaminen kerrostalolla.

Vaikka kaavahankkeet koskettavat mittakaavallisesti kolmea korttelia, on hankkeilla tärkeä merkitys sekä huomattavat seurausvaikutukset koko kaupunginosan muotoutumisessa. Kulttuuriympäristön kannalta kriittisimmältä vaikuttaa Pukinmäen seurakuntatalon purkaminen, jonka tilalle kaavaillaan korkeudellaan alueen muusta rakennuskannasta poikkeavaa 10-kerroksista kerrostaloa. Arkkitehti Esko Hyvärisen vuonna 1976 suunnittelema seurakuntatalo edustaa hyvin aikakautensa arkkitehtuurin ihanteita ja realiteettia. Talo rakennustyyppinsä mukaisesti sisältää myös rakennukseen kytkeytyvää merkittävää kirkollista taidetta.

Karhusuontie puolestaan on rakentunut pitkälti rivi- ja omakotitaloalueena, johon nyt kaavailtu 5-kerroksinen kerrostalo rakennustyyppinä tuo radikaalin muutokseen. Purettava kohde on Saara & Usko Tilanterän vuonna 1970 suunnittelemat kaksi rivitalokokonaisuutta. Tuon aikakauden arkkitehtuuri- ja rakennuskulttuuri vaatii tarkempaa selvittämistä, joten rakennuksia on hankala arvottaa.

Helsingin pohjoisten rautatieasemien tuntumaan syntyneiden taajamien kulttuuriympäristöä määrittää kerroksellisuus. Erityisen hyvin tämä näkyy Pukinmäessä, jossa 1910-luvulla rakentunutta taajaväkistä yhdyskuntaa lähdettiin kehittämään 1970-luvuin aikana kaavarungolla, jossa täydennysrakentamisessa keskeistä olivat ratkaisut, jotka sopeutuivat alueen kumpuilevaan maastoon ja vanhoihin huviloihin. Keskeinen täydennysrakennusmuoto olivat matalat kerrostalot.

Pukinmäki on viime vuosina tiivistynyt ja täydentynyt. Esillä olevat kaavahankkeet indikoivat alueen tiivistämispaineiden kasvua. Tämän täydentymisen ja purkamalla tiivistämisen reunaehtojen määrittelyä vaikeuttaa se, ettei alueen kulttuuriympäristön arvoja ole määritelty, eikä alueelle ole laadittu kehittämisperiaatteita, ja tämä samalla vaikeuttaa merkittävästi kaavan vaikutusten arviointia. Johdonmukaisesti etenevässä täydennysrakentamishankkeessa tulisikin selvittää tarkoin alueen kaavoitus- ja rakentumishistoria.

Viitaten maankäyttö- ja rakennuslain § 9, kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tämän johdosta kaupunginmuseo esittää, että kaavan vaikutuksen arviointia täydennetään tarkoituksenmukaisella kulttuuriympäristöselvityksellä.

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.06.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.