Avustuksen myöntäminen, kulttuuripalvelukokonaisuus, kumppanuuspäällikkö 3. jako, taide- ja kulttuuriavustukset vuonna 2019

HEL 2019-001936
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 79 §

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätöstä 21.3.2019, § 5: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 3. jako.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kumppanuuspäällikön päätöksen 21.3.2019 § 5 hylkäysperusteessa todettiin, että avustuksia ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan hankkeen hakemuksessa haetun avustuksen käyttötarkoitus on kohdistettu yhden konsertin toteuttamiseen, joten hakemus on käsitelty ja esitelty asianmukaisesti hakemuksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta ja päätös on tehty voimassa olevien avustuskriteerien mukaisesti. Avustuksen hakija on itse vastuussa avustushakemuksessa antamistaan tiedoista.

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf on lähettänyt 2.4.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen konsertin järjestämiseksi Malmitalossa 10.5.2019. Yhdistyksen mukaan kyseessä ei ollut yksittäinen konsertti vaan ”Yksi on maa on Neljän tuulen yhdistyksen tämän vuoden teema, jonka ympärillä järjestetään useita tapahtumia sekä vielä teemaa syventävä podcast-sarja”. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistys olisi hakenut avustusta kahteen Malmitalon tapahtumaansa, mutta lomakkeen rakenteen vuoksi tukea haettiin vain konserttiin, joka on ”suurempi tuotanto”. Oikaisuvaatimuksen perusteella tilaisuus, johon ei suoranaisesti haettu avustusta oli 28.3. Malmitalossa järjestetty elokuvailta. Oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan, että ”elokuvailta oli kuluiltaan ja tuloiltaan melko pieni (200-300 e) eikä vaikuta suuresti kokonaisuudessa”.

Hakemuksessaan (hakemusnumero 1774302, 2.1.2019) Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf mainitsee haetun avustuksen käyttötarkoitukseksi ”Yksi on Maa -Four Winds konserttitapahtuman tuotantoon”. Lisäksi yhdistys ilmoittaa tapahtumaksi ”Yksi on Maa konsertti”, tapahtumien määräksi 1 (yksi) ja esitysten määräksi 1 (yksi) sekä tapahtumapäiväksi 10.5.2019. Hakemuksen lisätiedoissa mainitaan, että ”Yksi on Maa" on Neljän tuulen vuoden 2019 teema”, jonka ympärille rakennetaan tapahtumia. Kohdassa ei mainita, että hakemus koskisi konsertin lisäksi myös muita tapahtumia.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Stäng

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalvelut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 21.03.2019 § 5

Stäng

Detta beslut publicerades 02.05.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Mer information fås av

Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 09 310 32988

petri.rostedt@hel.fi

Bilagor

1. Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, saate
2. Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.