Valtuustoaloite, kujanteiden käytön valvonta

HEL 2019-002044
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 705 §

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Kauko Koskinen ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä rakentamattomien, tonttien välissä kulkevien reittien osalta ja joko rakentaa kaavoitetut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltaisen käytön.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala työskentelee luvattoman puisto- ja katualueiden yksityiskäytön ratkaisemiseksi alueiden käytön ohjauksen, valvonnan ja asemakaavoituksen keinoin.

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalovaltaisilla alueilla. Osa reiteistä on kaavoitettu toimimaan osana luonnonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialueen läpi. Osa kuuluu metsäverkostoon. Osa rakentamattomista katu- ja puistoalueista on liitetty viereisiin tontteihin. Kaikki tontin omistajat eivät ole kiinnostuneita maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- ja katualueeksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 683

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.05.2019 § 285

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa toivotaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä tehostetusti varsinkin Koillis-Helsingin alueella sijaitsevien rakentamattomien, tonttien välissä olevien reittien osalta ja joko rakentaa kaavoitetut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltaisen käytön.

Yksityisen käytön laajeneminen yleisille alueille ei ole sallittua ilman asianmukaista lupaa. Kaupunkiympäristön toimialan tehtäviin lukeutuu alueiden käytön ohjaus ja valvonta. Tämä sisältää muun muassa luvattoman maankäytön valvonnan ja maa-alueiden vuokrauksen. Maa-alueita vuokrataan harkintaan perustuen vuokrausta hakeville. Osassa tapauksista vuokraus ei ole mahdollista esimerkiksi yleisen edun näkökulmasta. Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii toiminnassaan asukkaiden tasapuolisuuteen ja työskentelee luvattoman puisto- ja katualueiden yksityiskäytön ratkaisemiseksi niin alueiden käytön ohjauksen ja valvonnan kuin asemakaavoituksen keinoin.

Yksityisten pihojen luvatonta laajentamista rakentamattomalle puisto- ja katualueelle tapahtuu muillakin alueilla kuin aloitteessa mainittujen rakentamattomien reittien kohdilla. Kaupunkiympäristön toimiala ratkaisee esiin tulevia tapauksia pääsääntöisesti kehottamalla kirjallisesti poistamaan luvattomia rakenteita, istutuksia ja laitteita. Jos luvattoman maankäytön tekijä ei kehotuksesta huolimatta poista luvattomia rakenteita tai tekijää ei saada selville, alueiden valvonta antaa viranomaiselle tutkintapyynnön. Rangaistuksena on sakko ja mahdollisesti myös vahingonkorvaus. Saatu korvaussumma käytetään alueen ennallistamiseen.

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalovaltaisten alueiden asemakaavoissa. Osa näistä on kaavoitettu toimimaan osana luonnonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialueen läpi. Osa puolestaan kuuluu metsäverkostoon ja ovat ekologisia yhteyksiä.

Asemakaavoituspalvelussa on joidenkin asemakaavan muutosten yhteydessä liitetty rakentamattomia katu- ja puistoalueita viereisiin tontteihin. Kaikki tontinomistajat eivät ole kuitenkaan olleet kiinnostuneita maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- tai katualueeksi.

Puuttuvista reiteistä nousee esille aluesuunnitelmissa reittitarpeina. Kaikkia näitä reittejä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista tai kustannustehokasta toteuttaa rakennettuina reitteinä vaan ne voidaan toteuttaa kevyemmin polkumaisina.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 09 310 21806

johanna.himberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi