Kokoonpanon muutos, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, eroaminen

HEL 2019-002457
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 171 §

F 27.3.2019, Val av nämndeman vid tingsrätten

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

  • beviljar Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten
  • väljer Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på förslag av Marcus Rantala föreslå Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

  • beviljar Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten
  • väljer __________ till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Stäng

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Ann-Mari Bergström (SFP) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Ann-Mari Bergström anhåller 23.02.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flytt från orten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.03.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

stf. förvaltningsdirektör
Antti Peltonen

Mer information fås av

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Bilagor

1. Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.