Vuokraus, asuntotonttien vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrääminen, Vuosaari, Rastila, tontit 54010/5-6

HEL 2019-002582
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 143 §

Arrendegrunder för bostadstomter (Nordsjö, Rastböle, tomterna 54010/5 och 6)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) 54010/5 och 6, vilka ingår i detaljplaneändringen nr 12509 för Nordsjö, med början vid en tidpunkt som fastställs senare och fram till 30.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

För området vid Vandrargatan 11–15 i Rastböle i Nordsjö har det utarbetats en detaljplaneändring nr 12509, som har vunnit laga kraft 8.1.2019, för att kunna utveckla området och bygga där. I detaljplaneområdet har det planerats ett bostadsområde för ca 220 nya invånare. I detaljplaneområdet upptas byggrätt för totalt 9 860 m² vy, varav 9 480 m² är bostadsvåningsyta och 380 m² våningsyta för affärslokaler. Meningen är att inleda byggarbetena på tomterna under sommaren 2019 och därför är det nu nödvändigt att fastställa arrendeprinciper för tomterna.

Avsikten är att utarrendera bostadstomten 54010/5 till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 13 genom ett långfristigt arrendeavtal. Avsikten är att sälja bostadstomten 54010/6 till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15 genom ett beslut som fattas senare. Det är ändå nödvändigt att fastställa arrendeprinciper för tomten för den eventualiteten att tomten inte blir såld.

Stäng

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplaneändringen nr 12509 för Vandrargatan 11–15 godkändes av stadsfullmäktige 24.10.2018 (§ 342) och vann laga kraft 8.1.2019. I detaljplaneområdet har det planerats ett bostadsområde för ca 220 nya invånare. I detaljplaneområdet upptas byggrätt för totalt 9 860 m² vy, varav 9 480 m² är bostadsvåningsyta och 380 m² våningsyta för affärslokaler.

En karta över läget finns som bilaga 2. Detaljplanekartan finns som bilaga 3.

Tomten 54010/5 hör till ett kvartersområde för flervåningshus (AK) och har en bostadsbyggrätt på 2 240 m² vy och byggrätt för affärslokaler på 50 m² vy. Tomtens yta är ca 773 m². Adressen är Vandrargatan. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2019.

Tomten 54010/6 hör till ett kvartersområde för flervåningshus (AK) och har en bostadsbyggrätt på 4 700 m² vy och byggrätt för affärslokaler på 80 m² vy. Tomtens yta är ca 1 606 m². Adressen är Vandrargatan, Vandrarbron och Norstråket. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2019.

Reserveringsbeslut

Tomterna 54010/5 och 54010/6 bildade tidigare tillsammans tomten 54010/3. Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (1 081 §) reservera tomten 54010/3 för partnerskapsplanläggning och produktion av hyresbostäder med kortfristigt statligt räntestöd och hyresbostäder med fri finansiering till 31.12.2018 bland annat på följande villkor:

 • Av den bostadsbyggrätt som planläggs på tomterna ska ca ½ förverkligas som hyresbostäder med kortfristigt statligt räntestöd och ca ½ som hyresbostäder med fri finansiering.
 • Inom partnerskapsplanläggningen ska man vid planeringen av tomten fästa avseende vid att detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga familjebostäder (två eller flera sovrum) i tillräcklig omfattning.
 • Partnerskapsplanläggningen ska ske i samarbete med staden.
 • Den som reserverar tomten är skyldig att låta fastighetskontorets tomtavdelning godkänna referens- och konceptplanen för projektet.

Beslut om utarrendering

Chefen för stadsmiljösektorns team bostadstomter beslutade utarrendera den normativa tomten 54010/5 i detaljplaneändringen 12509 kortvarigt till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Retkeilijänkatu 13 för ansökan om bygglov för tiden 1.12.2018–30.11.2019 (27.11.2018, § 303) och utarrendera den normativa tomten 54010/6 kortvarigt till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Retkeilijänkatu 15 för ansökan om bygglov för tiden 1.12.2018–30.11.2019 (27.11.2018, § 302).

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av zonprismodellen som motsvarar det beräknade priset på tomten 54010/6 som begärdes hos en opartisk värderare, tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område och tomternas läge. En enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har enligt sedvanlig praxis beaktats vid bestämningen av arrendeprinciper, likaså kostnaderna för bilplatserna för tomterna och kostnaderna för grundläggningen av byggnaderna.

I fråga om tomter på vilka det byggs hyresbostäder med statligt stöd (annat än långfristigt räntestöd) förutsätter Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara ingen reglering av tomtpriset och därför har också priset på tomten 54010/5 bestämts på samma nivå som tomtens gängse pris.

Jämförelseuppgifter

Det konstateras som jämförelseuppgifter att stadsfullmäktige 7.6.2017 (§ 282) bemyndigade fastighetsnämnden att utarrendera den planerade flervåningshustomten (AKS) 47031/12 i 47 stadsdelen (Mellungsby, Gårdsbacka) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 25 euro/m² vy för produktion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd).

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomten (AK) 54057/3 i 54 stadsdelen (Nordsjö, Mellersta Nordsjö) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro/m² vy för produktion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd).

Stadsfullmäktige beslutade 19.4.2017 (§ 193) bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera de normativa bostadstomterna (AK) 47360/4 och 47361/8 och 9 i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka), vilka ingår i detaljplaneändringen nr 12321, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 27 euro/m² vy för oreglerad ägar- eller hyresbostadsproduktion med fri finansiering och 25 euro för produktion av hyres- eller bostadsrättsbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd) och för produktion med hitasvillkor.

Stadsfullmäktige beslutade 26.8.2015 (§ 192) bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera tomten för specialboende (AKS) 54052/6, eller de tomter som bildas av denna, i 54 stadsdelen (Nordsjö) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 27 euro/m² vy för produktion av oreglerade hyresbostäder med fri finansiering.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att i fråga om affärslokaler och offentliga lokaler som eventuellt förläggs till tomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 14 euro/m² vy.

Stadsfullmäktige beslutade 27.11.2013 (§ 404) bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna 54008/5–8, vilka ingår i detaljplaneändringen nr 11685 för Rastböle, Nordsjö, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² vy för hyresbostadsproduktion med fri finansiering.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att i fråga om affärslokaler, kontor eller arbetslokaler som förläggs till tomterna på det sätt som förutsätts i detaljplanen bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 22 euro/m² vy.

Arrendeprinciper

Med motiveringarna ovan föreslås det att årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 54010/5 och 6 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras i fråga om tomterna för produktion av oreglerade hyresbostäder med fri finansiering eller hyresbostäder med statligt stöd (annat än långfristigt räntestöd) av minst 29 euro/m² vy, vilket motsvarar ett nuvärde (1/2019, index 1950) på ca 566 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då till ca 2,30 euro/m² i månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

I fråga om affärslokaler, kontor, arbetslokaler eller dylika som förläggs till tomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av minst 18 euro per kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar ca 351 euro/m² i nuvärde (1/2019, index 1950).

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Avsikten är att utarrendera bostadstomten 54010/5 till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 13 genom ett långfristigt arrendeavtal. Avsikten är att sälja bostadstomten 54010/6 till bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15. Beslut om försäljningen av bostadstomten 54010/6 fattas separat vid ett senare tillfälle.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år, så att arrendetiden går ut 31.12.2080.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendegrunder för arrendeavtal på över 30 år.

Till slut

Värderingsinstrumentet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av handlingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publicerats. På sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträdets sekreterare.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 265

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Vuosaaren asemakaavan muutokseen nro 12509 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 54010/5 ja 6 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.04.2019 § 172

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaren asemakaavan muutokseen nro 12509 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 54010/5 ja 6 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.05.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi