Valtuustoaloite, hiilineutraali Helsinki 2035 - toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointi

HEL 2019-002603
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 562 §

V 25.9.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 14 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaaliset vaikutukset arvioidaan. Aloitteessa todetaan, että sosiaalisia vaikutuksia ja lapsivaikutuksia ei ole arvioitu elinkeinovaikutuksia vastaavasti.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamisen olennainen osa on eri teemojen ja toimenpiteiden jatkuva arviointi, koska ilmastonmuutokseen liittyvät teknologiat ja toimenpidemahdollisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa tiedontuotannon parantuessa. Ohjelman toimenpiteenä 146 luodaan raportoinnin seurantamalli, jossa jokaisessa toimenpiteessä seurataan toteutuksen, talouden ja päästövähenemän lisäksi muita olennaisia vaikutuksia.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman lapsivaikutuksia on muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvien teemojen toimenpiteiden tiukempi integroiminen osaksi opetusta (tp 90) ja koulutusta ja ympäristökasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella (tp 92). Ilmastonmuutoksen hillitsemisen teemoja käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla myös jätteen vähentämisen (tp 103), hävikkiruuan hyödyntämisen (tp 99) ja vähentämiseen (tp 97) sekä kasvisruuan osuuden lisäämisen (tp 96) teemojen avulla. Suorien ympäristövaikutusten lisäksi kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyy myös tärkeä kasvatuksellinen aspekti. Nämä toimenpiteet rakentavat osaltaan myös aloitteessa mainittua sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Vaikuttavuusarviointina voidaan lisäksi todeta, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on erittäin positiivinen vaikutus lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa.

Aloitteessa mainittujen lämmön ja sähkön hinnoittelun ja joukkoliikenteen maksujen osalta sosiaalista vaikuttavuutta arvioidaan eri yhteyksissä. Lämmön ja sähkön hinnan osalta Helen Oy arvioi päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia hintoihin, markkinoihin ja asiakkaisiin. Kokonaisuuden arviointiin liittyy Helenin kehitysohjelman arviointiin. Joukkoliikenteessä tehtävien toimenpiteiden maksuvaikutuksia asiakkaille arvioidaan kaupungin ohjauksessa Helsingin seudun liikenne kuntayhtymään. Kaupunkilaisten kulutusvalinnoissa ruokailun ja ulkomaanmatkailun osalta eivät kuulu kaupungin ohjausvaltaan.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman sosiaalisia arvioidaan näin osana ohjelman toteuttamista kunkin toimenpiteet osalta. Aloitteessa esitetyt näkökulmat otetaan huomioon toimenpiteiden arvioinnissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Aloitevastaus on valmisteltu kaupunginkanslian ja Hiilineutraali Helsinki -ohjelman yhteistyönä.

Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi