Valtuustoaloite, Vuosaaren Mustavuoren pysäköintiongelmat ratkaistava

HEL 2019-002611
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 649 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Mustavuoren pysäköintiongelmien ratkaisemisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän pysäköinnin järjestämiseksi Mustavuoren ulkoilualueelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että pysäköinti tullaan vuosien 2019−2022 talvikuukausien aikana sallimaan arkena klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin ajoväylän oikeassa laidassa noin 100 metrin matkalla Niinisaarentieltä lähtien.

Vuosaaren huipulle valmistellaan puistosuunnitelmaa, jonka toteutus on ajoitettu vuodeksi 2021. Sen myötä alueen pysäköinti- ja ulkoilumahdollisuudet paranevat. Niinisaarentiehen ja Kallvikintiehen rajoittuva Mustavuoren alue on kaavoittamatonta. Pysyvät ajo- ja pysäköintijärjestelyt koko alueella ratkaistaan aikanaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 336

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mustavuoren ulkoilualueen yhteyteen tarvitaan erityisesti talvikaudeksi lisää pysäköintitilaa, koska nykyinen Niinisaarentien pohjoispuolella oleva pysäköintialue ei riitä talviulkoilun tarpeisiin.

Aloitteessa mainittu pysäköintialue sijaitsee Niinisaarentieltä Vuosaaren huipulle menevän ajoväylän alkupäässä. Ajoväylä palvelee huipulla meneillään olevaa maisemointityömaata ja maamassojen siirtoa ja toimii myös pelastusväylänä. Ajo pysäköintialuetta pidemmälle on kielletty työmaa-aikaisilla liikennejärjestelyillä työturvallisuuden takaamiseksi.

Vuosaaren huipulle valmistellaan puistosuunnitelmaa, jonka toteutus on ajoitettu vuodeksi 2021. Sen myötä alueen pysäköinti- ja ulkoilumahdollisuudet paranevat. Niinisaarentiehen ja Kallvikintiehen rajoittuva Mustavuoren alue on kaavoittamatonta. Pysyvät ajo- ja pysäköintijärjestelyt koko alueella ratkaistaan aikanaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Toistaiseksi pysäköintiongelmaan on haettu ratkaisua väliaikaisilla liikennejärjestelyillä yhdessä Vuosaaren huipun työmaasta vastaavan tahon kanssa. Kuusi metriä leveän ajoväylän toisessa laidassa on mahdollista sallia jonkin verran pysäköintiä ilman, että työmaaliikenteelle aiheutuu ongelmia.

Pysäköinti tullaan talvikausina 2019-22 sallimaan arkena klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin ajoväylän oikeassa laidassa noin 100 metrin matkalla Niinisaarentieltä lähtien. Näin paikalle saapuva erottaa selkeästi ajoväylän suuntaisen pysäköinnin ja viereisen pysäköintialueen. Työmaan ajon salliva liikennemerkki siirretään pohjoisemmaksi. Järjestelyiden toteuttaminen on työmaan vastuulla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi