Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitos laskujen hyväksyjät 1.3.2019 alkaen

HEL 2019-002624
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 1.3.2019 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.3.2019 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjä
Sijainen
 
Keskitetyt palvelut
 
Päivi Turpeinen
 
Harri Numminen
 
Taloushallintopalvelut osasto
 
Pasi Rauhaniemi
 
Anu Hiltunen 
 
Palkkahallinnon palvelut osasto
 
Eija Keränen
 
Päivi Quandt tai Maija Hussa

Lisäksi keskitetyt palvelut osaston Prosessit ja talouden tietojärjestelmät palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti sijaisena Kari Kallio tai Lauri Mattila.

Päättäjä totesi lisäksi, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Kosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rajoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 29.11.2017 11. luku, 2 §, asia 8) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Detta beslut publicerades 11.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja