Avustuksen myöntäminen, Liikuntapalvelukokonaisuus, tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002742
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 75 §

Liikunnan tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi tilankäyttöavustusta esittelytekstistä ilmenevin perustein 234 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja eritysjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi, että avustuksiin sovelletaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisohjeita avustusten myöntämisestä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajaoston päättämiä hakuohjeita 23.10.2018, § 19, ja että avustusten saajien on toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudatettava näitä ohjeita.

Avustukset maksetaan päätöksen jälkeen yhdessä erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011).

Tilankäyttöavustusta ei myönnetä muille hakijoille, koska ne eivät täyttäneet tilankäyttöavustuksen myöntämisen kriteerejä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19.

Liikuntajaosto ositti 24.1.2019, § 3 kokouksessa 8 066 000 euron avustusmäärärahasta 5 835 000 euroa jaettavaksi tilankäyttöavustuksiin. Liikuntajaosto päätti jakaa tästä tilankäyttöavustusmäärärahasta 950 000 euron suuruinen kohdeavustus clearing-järjestelmään jääkiekon ja taitoluistelun avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tukemiseksi. Lisäksi tilankäyttöavustusmäärärahasta jaettiin yhteensä 300 000 euron suuruinen lisätuki clearing-järjestelmään taitoluistelun ja jääkiekon junioreille sekä ringeten junioreille Pirkkolan jäähallien sulkeutumisen vuoksi. (liikuntajaosto 24.1.2019, § 3). Tässä päätöksessä seuroille jaetaan jäljelle jäävä 4 585 000 euron tilankäyttöavustus.

Liikuntajaosto jakoi yhteensä 4 585 000 euroa tilankäyttöavustuksina liikuntaseuroille 2.4.2019, § 6. Tilankäyttöavustuksia myönnettiin 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle. Liikuntajaosto lisäsi yksimielisesti päätökseen myös seuraavan kirjauksen: ”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.”

Liikuntajaoston 2.4.2019 tekemän päätöksen jälkeen liikuntaseura Funky Team ry otti yhteyttä liikuntapalveluun ja tiedusteli, miksi seura ei ole avustuksia saaneiden joukossa. Funky Team ry lähetti kuvakaappauksen sähköisestä asiointikansiostaan, jossa seuran toiminta- ja tilankäyttöavustushakemus näkyi lähetettynä. Tilannetta selvitettiin kaupunginkanslian ja järjestelmätoimittajien kanssa. Funky Team ry:n avustushakemus oli jäänyt sähköiseen asiointiin eikä lähettämisestä huolimatta ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Lisäselvityksissä kävi ilmi, että Funky Team ry:n lisäksi myös Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n hakemus oli jäänyt sähköisen asioinnin puolelle, eikä ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Sekä Funky Team ry että Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry olivat lähettäneet hakemukset määräaikaan mennessä.

Kun järjestelmään liittyvä virhe, jonka vuoksi kahden seuran hakemukset eivät olleet mukana avustuskäsittelyssä havaittiin, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari käytti otto-oikeuttaan päätöksellä 17.4.2019, § 2 (liite 2) ja toi uudelleen päätettäväksi kulttuurin ja vapaa-ajan lautakuntaan (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 2.4.2019 tekemän, tilankäyttöavustusten myöntämistä koskevan päätöksen § 6 ottaminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi). Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luku § 3:n mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Funky Team ry ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö täyttävät tilankäyttöavustuksen myöntämisen ehdot ja ovat lähettäneet hakemukset 15.2.2019 määräaikaan mennessä. Näiden seurojen avustushakemukset tulee ottaa huomioon jaettaessa vuoden 2019 tilankäyttöavustuksia.

Tässä päätöksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää tilankäyttöavustusta 234 liikuntaseuralle (243/2018) ja 21 eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle (22/2018). Funky Team ry:n ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n avustushakemukset käsiteltiin samoilla laskennallisilla perusteilla kuin muiden seurojen. Funky Team ry:lle myönnetään tilankäyttöavustusta 68 989 euroa ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle 2 253 euroa.

Kun 4 585 000 euron tilankäyttöavustusmäärärahan jakamisessa huomioidaan Funky Team ry:lle ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle myönnettävät avustukset, pienenevät muiden, liikuntajaoston 2.4.2019, § 6 päätöksessä mukana olleiden seurojen tilankäyttöavustukset 2 %. Euroissa 2 % tilankäyttöavustusten pieneneminen tarkoittaa avustuksen suuruudesta riippuen seuralle 3 – 3 700 euroa pienempää avustusta kuin 2.4.2019, § 5 liikuntajaoston kokouksessa myönnettiin.

Suurimmat tilankäyttöavustukset myönnetään HVS-Tennis ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, HNMKY ry:lle, Smash ry:lle, HJK ry:lle, Puistolan Urheilijat ry:lle, EräViikingit ry:lle ja Voimisteluseura Helsinki ry:lle.

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen liikuntasalien käyttöön haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönnetään ympärivuotisesti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avustettavien seurojen toiminnassa on mukana noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilojen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Päätöksellä varmistetaan liikuntaseurojen yhdenvertainen ja avustuksen myöntämisen ehtojen mukainen kohtelu.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 6

Stäng

Detta beslut publicerades 02.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Mer information fås av

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru@hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen@hel.fi