Avustuksen myöntäminen, Liikuntapalvelukokonaisuus, toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002743
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 74 §

Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi toiminta-avustusta esittelytekstistä ilmenevin perusteluin 296 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja eritysjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi, että avustuksiin sovelletaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisohjeita avustusten myöntämisestä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajaoston päättämiä hakuohjeita 23.10.2018, § 19 ja että avustusten saajien on toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudatettava näitä ohjeita.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätöksen jälkeen liikuntajaoston päätöstä 23.10.2018, § 19 noudattaen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011).

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

 1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
 7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
 8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
 9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. Liikuntajaosto ositti 24.1.2019, § 3 avustuksiin käytössä olevasta 8 066 000 euron määrärahasta yhteensä 2 miljoonaa euroa käytettäväksi liikuntaseurojen toiminta-avustuksiin. Liikuntajaosto jakoi yhteensä 2 miljoonaa euroa toiminta-avustuksia 294 liikuntaseuralle ja 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle 2.4.2019, § 5.

Liikuntajaosto lisäsi yksimielisesti päätökseen myös seuraavan kirjauksen: ”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.”

Liikuntajaoston 2.4.2019 tekemän päätöksen jälkeen liikuntaseura Funky Team ry otti yhteyttä liikuntapalveluun ja tiedusteli, miksi seura ei ole avustuksia saaneiden joukossa. Funky Team ry lähetti kuvakaappauksen sähköisestä asiointikansiostaan, jossa seuran toiminta- ja tilankäyttöavustushakemus näkyi lähetettynä. Tilannetta selvitettiin kaupunginkanslian ja järjestelmätoimittajien kanssa. Funky Team ry:n avustushakemus oli jäänyt sähköiseen asiointiin eikä lähettämisestä huolimatta ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Lisäselvityksissä kävi ilmi, että Funky Team ry:n lisäksi myös Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n hakemus oli jäänyt sähköisen asioinnin puolelle, eikä ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Sekä Funky Team ry että Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry olivat lähettäneet hakemukset määräaikaan mennessä.

Kun järjestelmään liittyvä virhe, jonka vuoksi kahden seuran hakemukset eivät olleet mukana avustuskäsittelyssä havaittiin, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari käytti otto-oikeuttaan päätöksellä 17.4.2019, § 3 (liite 2) ja toi asian uudelleen päätettäväksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 2.4.2019 tekemän, toiminta-avustusten myöntämistä koskevan päätöksen § 5 ottaminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi). Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luku § 3:n mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Funky Team ry ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö täyttävät toiminta-avustuksen myöntämisen ehdot ja ovat lähettäneet hakemukset 15.2.2019 määräaikaan mennessä. Näiden seurojen avustushakemukset tulee ottaa huomioon jaettaessa vuoden 2019 toiminta-avustuksia.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena.

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 %.

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2019 edelleen käytössä jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin -10 % tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

Tässä päätöksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää toiminta-avustusta 296 liikuntaseuralle (305/2018) ja 28 eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle (26/2018). Funky Team ry:n ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n avustushakemukset käsiteltiin samoilla laskennallisilla perusteilla kuin muiden seurojen. Avustuslaskennassa on huomioitu -10 % - +30 % jarru silloin kun muutos johtuu vuonna 2017 muuttuneesta laskennasta. Funky Team ry:lle myönnetään toiminta-avustusta 13 341 euroa ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle 2 500 euroa.

Kun 2 miljoonan euron toiminta-avustusmäärärahan jakamisessa huomioidaan käytössä olevat jarruprosentit sekä Funky Team ry:lle ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle myönnettävät avustukset, pienenevät muiden kuin -10 % jarrun piirissä olevien, liikuntajaoston 2.4.2019, § 5 päätöksessä mukana olleiden seurojen toiminta-avustukset noin 1 %.

Euroissa toiminta-avustusten pieneneminen tarkoittaa seuralle 1 – 1 050 euroa pienempää avustusta kuin liikuntajaoston kokouksessa 2.4.2019, § 5 myönnettiin saadun avustuksen suuruudesta riippuen.

Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään HJK ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, EräViikingit ry:lle, HNMKY ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle, Voimisteluseura Helsinki ry:lle, Helsingfors Simsällskap r.f:lle, FC Kontu Itä-Helsinki ry:lle sekä Puistolan Urheilijat ry:lle. Suurin toiminta-avustus jaetaan HJK ry:lle.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta (liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Päätöksellä varmistetaan liikuntaseurojen yhdenvertainen ja avustuksen myöntämisen ehtojen mukainen kohtelu.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 5

Stäng

Detta beslut publicerades 02.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Mer information fås av

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru@hel.fi

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen@hel.fi