Valtuustoryhmien sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoustarjoilut vuonna 2019

HEL 2019-002799
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Valtuustoryhmien sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoustarjoilut vuonna 2019

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi maksetaan

  • kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksia edeltävien ryhmäkokousten kokoustarjoiluista aiheutuvat kustannukset, vuonna 2018 yhteensä enintään 39 000 euroa, yritystunnuksella 1000 (projektilta 105001 000501 02) ja
  • kaupungintalolla kokoontuvien kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien, valtuustoryhmien neuvotteluiden sekä kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja iltakoulujen kokoustarjoiluista aiheutuneet kustannukset, vuonna 2018 yhteensä enintään 35 000 euroa, yritystunnuksella 1000 (projektilta 105001 000501 03).

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 § 378 hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 1 50 01 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 8.2.2019 § 27 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 1 50 01 (Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokoustarjoilulaskut, mikäli toimikunnat kokoontuvat kaupungintalolla, on tarkoituksenmukaista maksaa kaupunginhallituksen kokoustarjoiluiden kanssa samalta projektilta.

Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksentekoon liittyvien kaupungintalolla järjestettyjen valtuustoryhmien välisten neuvotteluiden (esim. talousarvioneuvottelut) kokoustarjoilut maksetaan kaupunginhallituksen kokoustarjoiluille varatulta projektilta.

Kansliapäällikön 21.6.2017 § 41 päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Detta beslut publicerades 08.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja