Yhtiökokoukset vuonna 2019, Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto

HEL 2019-003166
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 43 §

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 4.3.2019, § 17 tekemäänsä päätöstä Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston osalta siten, että yhtiön hallitukseen nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Konsernijaosto käsitteli edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin 4.3.2019, § 17. Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston osalta päätöksen liitteenä olleessa nimettävien henkilöiden listassa oli kaksi myöhemmin ilmi käynyttä virheellistä nimeämistä.

Konsernijaoston päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen nimetään Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen. Sekä Joensuu että Mustonen ovat nykyisin yhtiön hallituksessa ja heidät on ollut tarkoitus nimetä hallitukseen uudelle toimikaudelle kevään 2019 yhtiökokouksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2019 ja siellä hallituksen jäsenten valinta lykättiin jatkokokoukseen, jotta hallitukseen saadaan nimettyä etukäteen suunnitellut henkilöt.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi