Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katurakentaminen

HEL 2019-003349
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 372 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 2 000 000
8 03 02 02 Länsisatama 12 000 000
8 03 02 03 Kalasatama 10 000 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta 2 790 000
8 03 02 05 Pasila 20 000 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio 3 700 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katurakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2019 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 70,264 milj. euroa on koottu alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut ja osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2019 on seuraava:

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2019 varattu määräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi 2,0 milj. euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuosina 2010-2018 loppuun mennessä käytetty 20,0 milj. euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2021 ja vuosina 2020-2021 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 7,3 milj. euroa.

Kadunrakentamisen keskeisimmät kohteet ovat keskustakirjasto Oodin viereisen Eero Erkon kadun, Töölönlahdenkadun ja Kansalaistorin urakan viimeistelyt. Lisäksi syksyllä käynnistetään tulvasuojeluhanke, jossa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva radan itäpuoleinen kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uuden sillan alle rakennetaan sulkuportit ja pumppaamo. Tarkoitus on estää rankkasateiden ja tuulien aiheuttama veden pinnan nousu Töölönlahdella yli tulvakorkeuden ja estää veden pääsy rakennusten kellareihin (esim. Finlandiatalo). Arvioitu katumäärärahatarve vuonna 2019 on talousarvioon varattu 2,0 milj. euroa.

8 03 02 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 17,2 milj. euroa.

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 106,8 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 95,7 milj. euroa.

Jätkäsaaren alueella rakennetaan katuja asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa. Saukonlaiturin alueella rakennetaan mm. Bermudankatua, Bermudankolmiota, Bermudankujaa ja Saukonkanavaa. Melkinlaiturin alueen katu- ja rakennussuunnittelu on käynnissä ja loppuvuonna on tarkoitus käynnistää alueen katujen rakentaminen. Atlantinkatua rakennetaan Ahdinaltaalle. Rionkadun ja Tyynenmerenkadun kiertoliittymän katu- ja rakennussuunnittelun valmistuttua kiertoliittymän rakentaminen alkaa syksyllä. Katujen asfaltointi- ja kiveystöitä tehdään mm. Tyynenmerenkadulla, Juutinraumankadulla, Suezinkadulla, Kap Horninkadulla, Rionkadulla, Messitytönkujalla, Välimerenkadulla, Malagankadulla, Saukontorilla ja Välimerenkadulla.

Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.

Länsisataman katujen määrärahatarve vuonna 2019 on 17,2 milj. euroa. Tässä vaiheessa haetaan käynnissä oleviin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin katumäärärahaa ja sen tarpeen arvioidaan olevan 12 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on varattu 12,9 milj. euroa.

Vuoden 2018 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin käytetty 101,2 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 arvioidaan Kalasataman katuihin ja suunnitelmakauden lopulla käynnistettävän Sörnäisten liikennetunnelin toteutukseen tarvittavan n. 222 milj. euroa.

Kalasataman keskuksen yhteydessä rakennetuista kaduista SRV on pyytänyt vastaanottokatselmuksen pitämistä keväällä. Suvilahden alueella käynnistetään Koksikadun viimeistelytyöt. Sompasaaren 2-vaiheen katu-urakka jatkuu ja siinä rakennetaan alueen eteläosan katuja ja siltoja. Sompasaaren pohjoisosan katujen viimeistelyurakka käynnistyy keväällä. Verkkosaaren eteläosassa tehdään K-kampuksen (Keskon pääkonttori) ympäröivien katujen viimeistelytöitä ja aloitetaan Verkkosaarenkadun ja Verkkosaarenkanavan rakentaminen. Sörnäistenniemen katujen ja Kulosaarensillan viimeistelyt jatkuvat vuonna 2019.

Kalasataman katujen arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on 12,9 milj. euroa Tässä vaiheessa haetaan käynnissä oleviin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin katumäärärahaa ja sen tarpeen arvioidaan olevan 10 milj. euroa.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 2,79 milj. euroa.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 51,2 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan n. 55 milj. euroa.

Vuoden 2019 keskeisimmät työt ovat aloitusalueiden katujen viimeistelyt ja Stansvikintien parantaminen. Katusuunnittelua tehdään Haakoninlahden eteläosassa sekä Koirasaarten ja Kruunuvuoren alueilla. Lisäksi laaditaan yleissuunnitelma Stanvikinkallion alueelle.

Arvioitu katumäärärahatarve vuonna 2019 on talousarvioon varattu 2,79 milj. euroa.

8 03 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 28,274 milj. euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 113,7 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 70 milj. euroa.

llmalan alueella rakennussuunnitteluvaiheessa olevien Radiokadun ja Ilmalankadun ja Ilmalantorin rakentaminen on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019.

Pasilan keskuksen Triplan KVR-sopimuksen mukaisten katujen rakentaminen jatkuu vuonna 2019. Lisäksi yhteishankintana Liikenneviraston kanssa on käynnissä urakka, jossa rakennetaan Veturitiehen liittyviä rakenteita mm. Haarakallion risteyssilta ja Teollisuuskadun tunnelin 2. vaihe. Teollisuuskadun tunnelin teknisten järjestelmien rakentaminen on käynnissä. Veturitien Pasilansillan eteläpuolisen osan urakka on käynnissä ja samoin Pasilan sillalle sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin urakka. Veturitie Pasilansillan eteläpuolella, Teollisuuskadun tunneli ja joukkoliikenneterminaali Pasilansillalla otetaan käyttöön ennen Triplan kauppakeskuksen avaamista syksyllä 2019.

Pohjois-Pasilan alueella Postipuiston ensimmäinen katu-urakka käynnistetään alkuvuodesta. Ratapihkortteleiden katujen rakentaminen jatkuu vuonna 2019 Tenderinlenkin ja Höyrykadun osalta.

Pasilan konepajan alueella varaudutaan jatkamaan katurakentamista loppuvuodesta.

Pasilan katujen määrärahatarve on talousarvioon varattu 28,3 milj. euroa. Tässä vaiheessa haetaan käynnissä oleviin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin katumäärärahaa ja sen tarpeen arvioidaan olevan 20 milj. euroa.

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 02 06 on vuodelle 2019 varattu 3,70 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi toimialalla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa ylitysoikeutena 0,9 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 16.3.2019 mukaisesti.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 16,8 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 katu-määrärahaa arvioidaan tarvittavan n. 13 milj. euroa.

Vuoden 2019 keskeisimmät työt Kuninkaantammen alueella ovat Ku-ninkaantammenkierron ja Taidemaalarinkadun, Temperakadun, Sinoo-perinkujan ja Sienakujan katu-urakoiden jatkaminen sekä Kuninkaan-tammenkallion ja Etelärinteen kaava-alueiden katujen rakentamisen käynnistäminen. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2019 on 2,6 milj. euroa. Vuoden 2019 keskeisimmät työt Honkasuon alueella ovat Perhosenkierron ja Neitoperhosenkadun rakentaminen. Arvioitu määrärahan tarve on 1,1 milj. euroa.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2019 on yhteensä 4,6 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmäärärahaa 0,9 milj. euroa ja haettavaa talousarviomäärärahaa 3,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 50,49 milj. euron määräraha vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.