Toimielimen kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-003989
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 233 §

V 24.4.2019, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

  • beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot
  • konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021
  • konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

  • beviljar Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot
  • konstaterar att Laura Finne-Elonen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021
  • konstaterar att centralvalnämnden förordnar en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Stäng

Stadsstyrelsen konstaterar att Jörn Donner (SFP) 27.3.2019 har begärt avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot av hälsoskäl. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp Laura Finne-Elonen sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När stadsfullmäktige har beviljat Jörn Donner avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordförande att begära att centralvalnämnden ska förordna en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.04.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

förvaltningsdirektör
Juha Summanen

Mer information fås av

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.