Kaupunginhallituksen opintomatka Wieniin

HEL 2019-004110
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 370 §

Kaupunginhallituksen matka Wieniin, Itävaltaan 25. - 26.6.2019

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston tekemään virkamatkan Wieniin, Itävaltaan 25. - 26.6.2019. Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Virkamatkan aikana tutustutaan Wienin kaupungin menestymiseen lukuisissa elämänlaatua mittaavissa vertailuissa, kaupunkisuunnitteluun ja asuntopolitiikkaan sekä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tarkoituksena on, että matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Matkaan on osallistumassa enintään 18 luottamushenkilöä. Matkalle osallistuvat myös kansliapäällikkö ja toimialajohtajat sekä edustajia kaupunginkansliasta. Kaupungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksiköiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 650 euroa osanottajaa kohden. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen 24.4.2019, § 132 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019, § 321 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, Virkamatkat, luottamushenkilöt). Virkamatkoihin liittyvät asiakirjat (ohje, KVTES, vakuutuskortti ja matkalasku) ovat luottamushenkilöportaalissa lomakkeet-välilehdellä.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi