Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, maankäyttö ja kaupunkirakenne, maankäyttöjohtajan virka, työavain 6-25-19

HEL 2019-004226
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 31. / 323 §

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan ottaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus otti valtiotieteiden maisteri Rikhard Mannisen maankäyttöjohtajan virkaan 1.6.2019 lukien 10 023 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Maankäyttöjohtajan virka

Kaupunginhallitus on 28.1.2019, 86 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan virasta ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Virka oli julkisesti haettavana 13.–27.2.2019. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Tekniikkatalous.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn -verkkopalveluissa sekä Alma Median verkostossa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan maankäyttöjohtajan tehtävä on johtaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta. Hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Maankäyttöjohtaja vastaa palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi vahvaa kokemusta palvelukokonaisuuden tehtäväkentästä ja elinkeino- ja asuntopolitiikasta sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumisen taitoja, toimialakokemusta ja asuntomarkkinoiden tuntemusta, kokemusta organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta sekä hyviä edunvalvonta- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi luetaan kokemus muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä, julkishallinnon kokemus sekä näyttöä suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Maankäyttöjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 16 henkilöä. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Hakijoita haastattelivat 11.–22.3.2019 välisenä aikana toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen ja henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen kaupunkiympäristön toimialalta sekä strategiapäällikkö Marko Karvinen kaupunginkansliasta.

Hakija 6, **********

**********

Hakija 8, Rikhard Manninen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001 pääaineenaan sosiologia ja erikoisalana kaupunkitutkimus. Lisäksi hän on suorittanut executive MBA-tutkinnon Aalto yliopistossa vuonna 2015. Hän on toiminut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla yleiskaavapäällikkönä sekä maankäyttöjohtajan ensimmäisenä sijaisena vuodesta 2017 lähtien, 1.2.2019 lähtien maankäyttöjohtajan vuosiloman sijaisena ja 1.4. lukien avoimen viran hoitajana. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa hän on toiminut yleiskaavapäällikkönä vuosina 2011–2017, toimistopäällikkönä vuosina 2008 – 2011 ja yleiskaavasuunnittelijana vuosina 2005–2008. Teknillisessä korkeakoulussa hän toimi projektitutkijana vuosina 2000–2005.

Hakijalla on pitkä kokemus Helsingin kaupungin maankäytöstä, kaavoituksesta sekä maapolitiikasta ja asunto- sekä elinkeinopolitiikasta. Hänellä on kattavat verkostot yhteistyö- ja sidosryhmiin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hänellä on myös kokemusta kunnallishallinnon päätöksentekoprosessista sekä seudullisesta yhteistyöstä. Organisaation johtamiskokemusta hänellä on noin 10 vuoden ajalta.

Hakija 10, **********

**********

Hakija 13, **********

**********

Hakija 14, **********

**********

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kaksi, hakijat 8 ja 10. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin toiseen haastatteluun 3.4.2019, jolloin hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen ja strategiapäällikkö Marko Karvinen sekä kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 16.4.2019, 200 §. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että valtiotieteiden maisteri Rikhard Manninen täyttää parhaiten maankäyttöjohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan esitykseen perustuen on katsottava, että Rikhard Mannisella on parhaat edellytykset maankäyttöjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Rikhard Mannisen vahvuutena ovat laaja ja kattava perehtyneisyys maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden toimintaan sekä toiminnan merkitykseen osana Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista ja elinkeino- ja asuntopolitiikkaa. Lisäksi hänellä on näkemystä ja monipuolista näyttöä palvelunsa tuloksellisesta kehittämistyöstä. Hänellä on vankka kokemus strategisesta johtamisesta, mistä osoituksena hänellä on ollut keskeinen rooli muun muassa yhteiskunnallisesti merkittävien yleiskaavojen valmistelussa ja saattamisessa luottamushenkilökäsittelyyn.

Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä kehittämisorientoitunut asenne, mikä näkyy myös systemaattisena ja ratkaisukeskeisenä johtamisotteena. Hänellä on laajat verkostot sekä kaupungin organisaation, maankäytön ja liikenteen seudullisten organisaatioiden, valtionhallinnon, erilaisten yhteiskunnallisten sidosryhmien ja luottamushenkilöorganisaatioiden keskeisiin toimijoihin. Hänellä on myös laajat kansainväliset verkostot ja hän on ollut organisoimassa kansainvälistä maankäytön suunnitteluyhteistyötä Helsingin hankkeiden ja strategisen suunnittelun ja alan sisällön kehittämisen tueksi.

Hänellä on yli 10 vuoden kokemus johtamistyöstä ja näyttöä myös organisaatiomuutoksen johtamisesta suurehkossa ja laaja-alaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Tämä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Mikko Aho, toimialajohtaja, kaupunkiympäristö, puhelin: 09 310 31064

mikko.aho@hel.fi

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, kaupunkiympäristö, puhelin: 09 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.