Hankinta, M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, Liikenneliikelaitos (HKL)

HEL 2019-004411
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 216 §

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan VR-Yhtymä Oy:ltä suorahankintana M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätyöt 1 – 7 VR-Yhtymä Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 366.486,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Lisätyö 1: M100-metrojunien lämmitettäviin tuulilaseihin lisättävä silkkipainatus, 15.600,00 € (tarjous 007/2019, 17.6.2019)
 • Lisätyö 2: M100- ja M200-metrojunien maalipinnan lakkaaminen, 121.491,18 € (tarjous TIV10036, 4.10.2019)
 • Lisätyö 3: M100-metrojunien turvareunakumien kumiprofiilin ja kytkentäliuskan vaihtaminen, 100.928,10 € (tarjous TIV10038, 3.10.2019)
 • Lisätyö 4 (hyvitys): M100-metrojunien telikäyttöyksiköiden poistoilmasäleikköjen muutoksen poisjättäminen, - 76.692,72 € (tarjous TIV10045, 4.10.2019)
 • Lisätyö 5: M100-metrojunien ovikoneistotilojen eristyksen uusiminen, 157.308,84 € (tarjous TIV10043, 3.10.2019)
 • Lisätyö 6: M100-metrojunien kuljettajan istuimien käsinojien muutos, 31.969,08 €
(tarjous TIV10040, 3.10.2019)
 • Lisätyö 7: M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien vaihto puhelimiin, 15.882,42 €

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyviä mahdollisia lisätöitä VR-Yhtymä Oy:ltä projektin aikana edellä mainittujen lisätöiden lisäksi yhteensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). VR-Yhtymä Oy:n kanssa tehtyyn M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimukseen liittyvien lisätöiden arvo on siten yhteensä enintään 2.741.486,90 euroa, joka vastaa noin kymmentä prosenttia (10 %) hankinnan kokonaisarvosta.

VR-Yhtymä Oy:ltä tilattavan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen arvonlisäveroton kokonaisarvo tämän päätöksen jälkeen on yhteensä enintään 31.168.829,73 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Projektin toteutusvaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön peruskorjauksen yhteydessä on ilmennyt tarve lisätöille, joita HKL:n ja VR-Yhtymä Oy:n välisessä hankintasopimuksessa ei ole huomioitu.

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017, 300 §, M100 -metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 39 junayksikön peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 27,29 milj. euroa (kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 12 junayksikön peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 9,28 milj. euroa (kustannustasossa 9/2017).

Aikaisemmat päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

HKL allekirjoitti em. hankintapäätöksen mukaisesti M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen 23.5.2019 VR-Yhtymä Oy:n kanssa.

Hankintapäätöksen lisätyövaraus ei riitä kattamaan projektin toteutusvaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön peruskorjauksen yhteydessä ilmenneitä lisätyötarpeita, sillä nämä eivät olleet tiedossa hankintapäätöstä tehtäessä. Nyt tehtävän päätöksen jälkeen HKL on oikeutettu tilaamaan tällä päätöksellä mainittujen lisätöiden lisäksi mahdollisia muita lisätöitä yhteensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). Kyseinen summa sisältää myös mahdollisen M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamisen tilaamisen, joka oli tarjouspyynnössä määritelty optioksi.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksesta on tehty erilliset hankepäätökset. HKL huomioi mahdollisia lisätilauksia tehdessä, etteivät hankepäätöskohtaiset enimmäishinnat eivät ylity.

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 124 § 2. momentti kohta 2:

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 65

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisäverottomista hinnoista:

 • M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 euroa 
 • M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa 
 • M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla 1.047.109,05 euroa (optio) 
 • M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttämä käyttö- ja/tai huoltohenkilöstön koulutus 3.500,00 euroa
 • Erillistyöt 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttämässä laajuudessa)

Edellä esitetyn mukaisesti johtokunta siis päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan tarjouspyyntöön sisältyneen option M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mikä työhinta sisältyy jo edellä mainittuun kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

 • tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, ja
 • päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Mer information fås av

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34776

tuomo.pietila@hel.fi