Lainan myöntäminen, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

HEL 2019-004501
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 695 §

Lainan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n hankkeille

A

Atlantinkaaren pysäköintitalo enintään 12 700 000 euron

B

Saukonlaiturin pysäköintilaitos enintään 21 000 000 euron

suuruiset lainat talousarvion kohdalta 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, pysäköintilaitosten rakennuttamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Lainat on maksettava takaisin tasalyhennyksin puolivuosittain

A

Atlantinkaaren pysäköintitalo viiden vuoden kuluessa lainan nostosta

B

Saukonlaiturin pysäköintilaitos kymmenen vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainan korko on peruskorko + 0,72 %, kuitenkin vähintään 2,0% pa.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on rakennuttanut maanalaisen kalliopysäköintilaitoksen, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Pysäköintilaitokseen rakennettiin 900 velvoiteautopaikkaa ja 9000 VSS-paikkaa, jotka palvelevat Jätkäsaaren alueen asuin- ja toimitilatontteja. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä noin 53 miljoonaa euroa, mistä
25 miljoonaa euroa on rahoitettu Kuntarahoitus Oyj:n rakennusaikaisella, kaupungin takaamalla, lainalla. Lainan jäljellä oleva pääoma oli noin 7,5 miljoonaa euroa 31.12.2018. Lisäksi yhtiöllä on käytössään määräaikainen Helsingin kaupungin konsernitilin limiitti 30 miljoonaa euroa 31.12.2019 saakka. Hankkeen lopullinen rahoitus tulee osakemerkintöinä Jätkäsaaren alueelle rakennettavilta asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä, joiden kaavanmukaiset auto- ja väestönsuojapaikat sijoitetaan pysäköintilaitokseen. Nyt myönnettäväksi esitettävästä lainasta perittävä korko vastaa tällä hetkellä kaupungin oman asuntotuotannon primäärilainoista veloitettavaa korkoa.

Kuvaus hankkeista

Yhtiö rakennuttaa maanalaisen pysäköintilaitoksen lisäksi kaksi maanpäällistä pysäköintilaitosta (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) Jätkäsaaren alueelle. Pysäköintilaitokset tulevat alueelle rakennettavien asuin- ja kiinteistöyhtiöiden velvoitepaikoiksi. Molemmat pysäköintilaitokset rahoitetaan väliaikaisilla Helsingin kaupungin myöntämillä rakennusaikasilla lainoilla ja lopullinen rahoitus katetaan osakemerkinnöillä alueelle rakennettavien kiinteistöjen toimesta.

Atlantinkaaren pysäköintilaitokseen tulee yhteensä 421 autopaikkaa ja sen rakentaminen on alkanut keväällä 2018. Lidl Suomi Ky rakennuttaa kahteen alimpaan kerrokseen alueen asukkaita palvelevan myymälän ja pysäköintitilan 52 autolle. Pysäköintilaitos otetaan arvion mukaan käyttöön vuoden 2019 lopussa. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osuus kokonaiskustannuksista on noin 12 630 000 euroa.

Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen tulee 598 autopaikkaa, kierrätyspiste sekä kaksi noin 400 m²:n suuruista varikkotilaa, joista toinen on varattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja toinen alueelliselle kiinteistöhuoltoyritykselle. Pysäköintilaitosta on alettu rakentaa alkukesästä 2018 ja se otetaan arvion mukaan käyttöön keväällä 2020. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osuus kokonaiskustannuksista on noin 20 930 000 euroa.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on osa kaupunkikonsernia ja lainalle asetetaan tavanomaisiksi katsottavat vakuudet. Tytäryhteisöjen toiminnan lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista tai takauksista.

Lainaehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun lainalta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun lainalta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi