Etelä-Kaarelan polun nimen ruotsinkielinen vastine, Kaarela, Maununneva

HEL 2019-004794
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Etelä-Kaarelan polku -nimisen kadun ruotsinkielisen nimen korjaaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää hyväksyä 33. kaupunginosassa (Etelä-Kaarela) Maununnevan osa-alueella sijaitsevan kadun nimen Etelä-Kaarelan polku–Södra-Kårbölestigen muutettavaksi muotoon Etelä-Kaarelan polku–Södra Kårbölestigen.

Päätöksen perustelut

Kaarelan kaupunginosassa Maununnevan osa-alueella sijaitseva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle osoitettu katu on vuonna 1975 hyväksytyssä asemakaavassa nro 7145 saanut nimen Etelä-Kaarelan polku–Södra-Kårbölestigen. Katu on sen jälkeen pysynyt samannimisenä alueelle laadituissa asemakaavan muutoksissa nro 10310 ja nro 11285.

Alueella vireillä olevan asemakaavan muutoksen nro 12589 (Kaarelankuja 2) yhteydessä on havaittu virhe Etelä-Kaarelan polku -kadunnimen ruotsinkielisen vastineen kirjoitusasussa. Nimistötoimikunta on 10.4.2019 esittänyt ruotsinkielisen nimen korjaamista muotoon Södra Kårbölestigen, ilman yhdysmerkkiä. Tilanne on tarkoituksenmukaista korjata siten, että ruotsinkielinen nimi olisi kaikissa kaupungin järjestelmissä Södra Kårbölestigen.

Ruotsinkielisen nimen muutoksella ei ole merkittäviä käytännön vaikutuksia, sillä nimi ei ole osoitekäytössä. Korjausta voidaan pitää teknisenä korjauksena kaupungin tietojärjestelmiin ja kadunnimikilpiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 06.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö