Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, KYMP, ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, valvontaeläinlääkärin virka, työavain 6-72-19

HEL 2019-004951
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vs. päätti valita ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin valvontaeläinlääkärin virkaan (040210) ********** 1.9.2019 alkaen 4723,77 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi vs. yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen,
kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, koska valittu henkilö on hoitanut valvontaeläinlääkärin virkaa Helsingin kaupungilla vuodesta 2017 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus perusti uuden valvontaeläinlääkärin viran päätöksellään 11.3.2019 § 182.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli -periaatteella, joten päättäjä on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 24.4.–24.5.2019. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Suomen eläinlääkäriliiton internetsivuilla sekä Suomen eläinlääkärilehden avoimia työpaikkoja-sivuilla.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain 15 § 3. momentin mukaiset viranomaistehtävät (eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta) sekä löytöeläintalon pienimuotoinen eläinlääkintä.

Valvontaeläinlääkärin kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Virkaan valittavalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, halukkuutta tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Valvontaeläinlääkärin virkaa haki ilmoittautumisajan kuluessa 19 henkilöä. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 9 henkilöä, jotka kaikki nauhoittivat haastattelun määräaikaan mennessä. Toiselle, henkilökohtaiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin viisi henkilöä: **********

Hakijoita haastattelivat 13.-14.6.2019 **********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Valvontaeläinlääkäri toimii elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelutiimissä. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinsuojelu- ja eläintautilainsäädännön lakisääteiset viranomaistehtävät kuten epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pääosin yksityisasunnoissa, suunnitelmalliset tarkastukset ilmoituksenvaraisiin kohteisiin kuten eläinkauppoihin, eläinhoitoloihin ja hevostalleihin, eläinten vientitarkastukset, eläinten laittomaan maahantuontiin liittyvät tarkastukset ja selvitykset ja muut eläintauteihin liittyvät tehtävät. Tehtäviin sisältyy lisäksi löytöeläintalon eläinlääkintä ja mahdollisesti myös eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin liittyvät todistukset ja muut kiireelliset hygieenikkoeläinlääkäreiden sijaistamiseen liittyvät elintarvikevalvonnan tehtävät.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin, videohaastatteluun ja henkilökohtaiseen haastatteluun, parhaimmat edellytykset valvontaeläinlääkärin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus, kokemus ja tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hän on valmistumisensa jälkeen työskennellyt suur- ja pieneläinpraktiikassa muiden töidensä ohella. Hänellä on siten riittävä kokemus ja taito valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvasta löytöeläintalon eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan sisältyvästä eläinten terveydentilan arvioinnista. Hän on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien Helsingin ympäristöpalveluissa valvontaeläinlääkärin viransijaisena koko- ja osa-aikaisesti. Hänellä on erinomainen paineensietokyky sekä hyvät kirjalliset taidot. Hän sopii hyvin valvontaeläinlääkärin työssä tarvittavaan tiimityöskentelyyn ja hän on tottunut esiintymään myös englanniksi.

Detta beslut publicerades 25.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Ristiniemi, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto työavain 6-72-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.