Hankesuunnitelma, Koirasaarentie 31, Lpk Hopealaakso

HEL 2019-005733
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 28 §

Behovsutredning för nybyggnad för daghem på adressen Hundholmsvägen 31

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett daghem på adressen Hundholmsvägen 31 godkänns i enlighet med bilagan.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Kronbergsstranden är ett område som är under byggnad och det behövs därför fler lokaler för daghem inom området. Den planerade daghemsbyggnaden ligger i Degerö distrikt och svarar på områdets behov av service. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet barn i åldern 1–6 år i distriktet att öka åren 2018–2028 med cirka 900, av vilka cirka 40 beräknas vara svenskspråkiga. Det planerade daghemmet kommer att betjäna hela det svenskspråkiga östra småbarnspedagogikområdet. En stor del av barnökningen i distriktet koncentreras till Kronbergsstranden.

I början av år 2019 blev daghemmet Borgströminmäki klart i Kronbergsstranden. Den byggnad som ska ersätta Päiväkoti Tahvonlahti kommer att ha cirka 100 lokalplatser fler inom småbarnspedagogiken än det gamla daghemmet Päiväkoti Tahvonlahti. Inom Kronbergsstrandens servicekvarter kommer det att finnas utrymmen för en skola, ett daghem och en lekpark samt en sporthall. Dessutom planerar man att inrätta privata daghem i området. Efter att nybyggnadsprojektet har slutförts har det planerats att nätverket av lokaler för svenskspråkiga småbarnspedagogiska tjänster inom området ska granskas som en helhet.

I det daghem som ska byggas ordnar man småbarnspedagogik och förskoleundervisning för svensk- och finskspråkiga barn i åldern 1–6 år. Genom projektet kan behovet av service tillgodoses med cirka 210 nya lokalplatser inom småbarnspedagogiken, varav cirka 63 reserveras för svenskspråkig verksamhet och cirka 147 för finskspråkig verksamhet. Fostrans- och utbildningssektorn kommer att använda lokalerna på ett flexibelt sätt utifrån servicebehovet, som är under förändring. Namnen för nybyggnadsprojektet beslutas i ett senare skede.

De planerade lokalerna behövs inredda senast 1.8.2021, då de ska tas bruk. Om ibruktagandet av lokalerna försenas, inverkar det menligt på ordnandet av verksamhet och kan orsaka merkostnader för sektorn. I samband med att nybyggnadsprojektet förverkligas behövs inte tillfälliga lokaler. På grund av att det brådskar och typen av projekt föreslås det att nämnden godkänner behovsutredningen och att ett utlåtande om projektplanen föreläggs den vid samma tillfälle.

Målet med lösningen av lokalerna är en trygg, hälsosam, ändamålsenlig och flexibel lärmiljö som stöder multidisciplinärt lärande, samhörighet samt individens och gruppens välmående och utveckling i sin helhet. Projektplanen är i linje med fostrans- och utbildningssektorns planeringsmålsättningar.

Tjänster kan bättre ordnas inom området genom lokalprojektet

Behovet av småbarnspedagogiska tjänster och att det finns tillräckligt med lokalplatser följs regelbundet med på områdes- och stadsnivå. I samband med ändringar granskas servicenätverket för hela småbarnspedagogikområdet som en helhet. Servicenätverket planeras så att man kan tillgodose familjernas behov i så stor utsträckning som möjligt med tillämpande av principen om närdaghem.

Tillräckliga servicelokaler stöder barnens och de ungas vardag

De nya lokalerna möjliggör ordnande av svensk- och finskspråkig närservice i enlighet med strategin i Kronbergsstranden och förbättrar på så sätt barnens och familjernas vardag. Trygga, hälsosamma och tillräckliga nya lokaler ger goda förutsättningar för verksamheten inom småbarnspedagogiken och tillgodoser behoven av service inom närområdet.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och lämpliga för alla barn samt så att de utgör en lärmiljö som stöder barnets uppväxt och utveckling. Barnen och familjerna delaktiggörs i planeringen av verksamheten i daghemmet. Lokalerna möjliggör ökad gemenskap inom området. Genom tekniska lösningar främjas inlärningen av färdigheter som behövs i informationssamhället och ökas förståelsen av och kunnandet i teknologi i Helsingfors.

Genom lokalerna kan planen för småbarnspedagogiken förverkligas

I projektet förverkligas lokaler för ett svensk- och finskspråkigt daghem, i vilket pedagogiskt mångsidiga, ändamålsenligt dimensionerade och flexibla lokaler främjar verksamheten och säkerställer att barnen får en god miljö att lära och växa i. För daghemmet byggs en inhägnad gård för utevistelse. Som lärmiljö bildar den inhägnade gården och inomhuslokalerna en enhetlig helhet. Lokalerna planeras enligt dimensioneringsprinciperna och planeringsanvisningarna på stadsnivå och tack vare lokalerna är det möjligt att uppfylla målsättningarna i planen för småbarnspedagogiken.

De nya lokalernas inverkan på kostnaderna för lokaler och verksamhet

Till sin storlek är lokalerna 1817 m² lägenhetsyta. Kostnadsberäkningen är 9,14 milj. euro. Enligt stadsmiljösektorns uppskattning är den totala hyran 29,36 euro/m²/mån., dvs. cirka 640 165 euro per år.

Till kostnaderna för inledande av verksamheten hör bl.a. inredningen första gången, material, utrustning och anordningar. För ändamålet avsätts cirka 230 000 euro. I siffran ingår inte kostnader för att starta dataadministrationen. Flyttkostnaderna uppskattas till cirka 31 000 euro. De årliga kostnaderna för verksamheten är cirka 2 244 000 euro per år.

Tidigare beslut, delaktiggörande och annan beredning

Behovsutredningen har upprättats genom ett samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn.

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden behandlade 27.6.2019 projektplanen för nybyggnaden för ett daghem som ska förverkligas på adressen Hundholmsvägen 31.

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om ytterligare lokaler

I enlighet med 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads förvaltningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om godkännande av den behovsutredning som gäller lokalprojektet.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 § 66

Stäng

Detta beslut publicerades 07.11.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Mer information fås av

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 09 31022374

paula.heikkinen@hel.fi