Lainan myöntäminen, Liikenneliikelaitos

HEL 2019-006241
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 458 §

Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 90 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 45 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 45 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2021.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen investointiennuste vuodelle 2019 on 156,1 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan tulos- ja lainarahoituksella. Lainojen nostoissa on pyritty huomioimaan kaupungin kassatilanne.

Liikenneliikelaitoksella oli 31.12.2018 ulkoista lainaa 233,1 milj. euroa ja kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa. Vuonna 2018 liikenneliikelaitos nosti kaupungin sisäistä lainaa 130 miljoonaa euroa, jonka lisäksi investointeja on rahoitettu liikelaitoksen kirjanpidon käyttötililtä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (18.4.2019, § 70) hakea vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90 000 000 euron suuruista kaupungin lainaa.

Vuoden 2019 talousarvion kohdalla 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, on osoitettu 266 593 000 euroa liikelaitosten sisäisiin lainoihin kaupungilta. Lainojen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi