Toimielimen kokoonpanon muutos, tarkastuslautakunta, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-006258
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 506 §

V 28.8.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Jussi Junnin Tuomas Viskarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto myönsi 19.6.2019 § 205 Mikko Kiesiläiselle (Vihr.) eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja valitsi Tuomas Viskarin jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.6.2017 § 262 Tuomas Viskarin Mikko Kiesiläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomas Viskarin tultua valituksi lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, on hänelle syytä valita henkilökohtainen varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n sekä tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 205

Päätös

Kaupunginvaltuusto

  • myönsi Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsi nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutetut Kaisa Hernbergin ehdotuksesta nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin varsinaiseksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 430

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Juha Summanen

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi