Avustuksen myöntäminen, Liikuntapalvelut, laitosavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-006274
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 129 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti (summat euroa):

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset
TA 2019
Haettu avustus 2020
TAE 2020
Helsinki Stadion Oy, josta
175 000
440 000
440 000
- korot ja lyhennykset
47 500
 
 
- toiminta-avustus
85 000
400 000
400 000
- vuokra-avustus
42 500
40 000
40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta
1 225 000
1 192 000
1 192 000
- korot ja lyhennykset
1 002 000
964 000
964 000
- vuokra-avustus
223 000
228 000
228 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
620 000
620 000
620 000
Stadion-säätiö sr, josta
5 088 500
6 864 000
6 864 000
- korot ja lyhennykset
2 278 500
4 274 000
4 274 000
- toiminta-avustus
2 350 000
2 130 000
2 130 000
- vuokra-avustus
460 000
460 000
460 000
Urheiluhallit Oy
4 385 000
4 100 000
4 100 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy
2 220 000
2 496 000
2 398 000
Muut laitosavustukset
356 500
820 000
336 000
Kaikki yhteensä
14 070 000
16 532 000
15 950 000

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset
TA 2019
Haettu avustus 2020
TAE 2020
Helsingin teatterisäätiö sr
13 786 000
13 903 000
13 903 000
- laina-avustus
5 401 000
5 360 000
5 360 000
- toiminta-avustus
5 507 000
5 642 000
5 642 000
- vuokra-avustus
2 878 000
2 901 000
2 901 000
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
4 671 000
4 600 000
4 600 000
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr
3 694 000
3 694 000
3 694 000
UMO-säätiö
820 000
861 000
820 000
muut laitosavustukset  (Suomen Urheilumuseosäätiö sr)
 
90 000
90 000
Kaikki yhteensä
22 971 000
23 148 000
23 107 000

Helsingin teatterisäätiö sr:n toiminta- ja vuokra-avustus korotetaan haetun suuruisiksi nousseiden henkilöstö- ja vuokrakulujen vuoksi.

Suomen Urheilumuseosäätiö sr siirretään liikunnan laitosavustuksista käsiteltäväksi kulttuurin laitosavustuksiin (muut laitosavustukset).

Sekä kulttuurin että liikunnan laitosavustuksen saajien edellytetään jatkossa Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvä talousarvion.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Liikunnan laitosavustukset

Liikunnan laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yhteensä 15 950 000 euroa.

Korotusta laitosavustukseen esitetään seuraaville talousarviossa mainituille laitoksille:

Helsinki Stadion Oy:lle esitetään korotusta haetun suuruiseksi (440 000 euroa) johtuen tekonurmimaton uusimisesta sekä stadionin perusparannushankkeesta yhtiölle aiheutuvista kustannuksista.

Stadion Säätiölle esitetään korotusta samoin haetun suuruiseksi (6 864 000 euroa) johtuen perusparannus- ja peruskorjauslainojen lyhennyksistä ja koroista. Stadionin arvioidaan avautuvan heinä-elokuussa 2020.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle esitetään tulorahoituksen ja kulujen sekä pääomakuluista aiheutuvien kustannusten erotukseksi ja toiminnan tukemiseksi yhteensä 2 398 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti kokouksessaan 28.5.2019, § 14 siirtää Suomen Urheilumuseosäätiö sr:n liikunnan laitosavustuksista kulttuurin laitosavustusten piiriin. Tästä syystä liikunnan muiden laitosavustusten määräraha esitetään 20 000 euroa edellistä vuotta pienemmäksi. Suomen Urheilumuseosäätiölle myönnettiin 20 000 euroa liikunnan laitosavustusta vuonna 2019.

Muiden laitosavustusten piirissä olevista avustusta vuodelle 2020 ovat hakeneet kulttuurin laitosavustuksiin siirtyvän Urheilumuseosäätiön lisäksi Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry, Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen Yhteiskoulun Oy, Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, Urhea-säätiö sr ja Helsingin Mailapelikeskus Oy.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 11.12.2018, § 23 ja § 24 myöntää liikunnan laitosavustuksia vuodelle 2019 valtuuston 28.11.2018 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 14 070 000 euroa.

Vuoden 2020 liikunnan laitosavustusten haku päättyi 26.4.2019. Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran liikuntajaoston kokouksessa 11.6.2019, § 13, jolloin jaosto teki avustushakemuksista esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitettäväksi vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon (liite1). Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyllä 2019. Kaupunginhallituksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista tehdään valtuustopäätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen laitosavustuksista tekee liikuntajaosto 10.12.2019 kokouksessaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa,

Liikunnan avustukset ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan kaupungin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Esitys liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2020 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuurin laitosavustukset

Kulttuurin laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yhteensä 23 107 000 euroa.

Helsingin teatterisäätiö sr:n toiminta- ja vuokra-avustusta esitetään korotetettavaksi haetun suuruisiksi nousseiden henkilöstö- ja vuokrakulujen vuoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti kokouksessaan 19.12.2018, § 38: Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2019, yli 50 000 euroa, myöntää kulttuurin laitosavustuksia vuodelle 2019 valtuuston 28.11.2018 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 22 971 000 euroa.

Vuoden 2020 kulttuurin laitosavustusten haku päättyi perjantaina 26.4.2019 klo 16.00. Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa tiistaina 28.5.2019, § 14 jolloin jaosto teki avustushakemuksista esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitettäväksi vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon (liite 2). Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyn 2019 aikana. Kaupunginhallituksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista tehdään valtuustopäätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen, hakemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto joulukuun 2019 kokouksessaan. Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Esitys kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2020 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 11.06.2019 § 13

Stäng

Detta beslut publicerades 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Mer information fås av

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi