Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti-ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (hieronnan ammattitutkinto) määräaikainen virka, työavain 5-2221-19

HEL 2019-006806
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti-ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (hieronnan ammattitutkinto) määräaikainen virka, työavain 5-2221-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon hieronnan ammattitutkinnon opettajan virkasuhteiseen tehtävään hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen ********** ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Päätöksen perustelut

Haku hieronnan opettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 31.5.-14.6.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Tehtävää haki 4 hakijaa. Hakijoista kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaista kelpoisuusvaatimusta. Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi monipuolinen kokemus ja osaaminen hierojan työstä, hieronnan ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden hyvä tuntemus, opetuskokemus ammatillisessa koulutuksessa, vahva asiakaspalvelun ja tiimityön osaaminen, oma-aloitteisuus ja sitoutuminen työhön sekä halu kehittää ja kehittyä työssä.Haastattelut pidettiin 20.6. ja 25.6.2019 ja haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Elina Tirinen ja lehtori Anu Kaaretsalo. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 3 henkilöä, joilla hakemusten perusteella on monipuolista kokemusta hieronnan tehtävistä. Haastateltavat olivat **********

********** on fysioterapeutti ja koulutukseltaan fysioterapeutti (amk), valmistumisvuosi 2012. Hän on suorittanut lisäkoulutusta fysioterapian osa-alueilla sekä opiskelee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

********** on koulutettu hieroja, hän on suorittanut hierojan ammattitutkinnon, valmistumisvuosi 2007. Hän opiskelee monimuotokoulutuksessa fysioterapeutiksi. Hänellä on kokemusta hieronnan opettamisesta ammatillisessa koulutuksessa sekä hieronnan ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden hyvä tuntemus.

********** toimii fysioterapeuttina ja on koulutukseltaan fysioterapeutti, valmistumisvuosi 1996. Hän on suorittanut ´rangan toiminta ja terapeuttinen harjoittelu´ –erikoistumisopinnot.

Kokonaisarvioin perusteella ********** on sopivin hieronnan tuntiopettajan tehtävään. Hän täyttää hakuilmoituksessa mainitut lisäedellytykset parhaiten.Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 04.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 334 5784

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5