Asemakaavan muutos, nro 12643, Länsisatama (20.KO), Saukonkadun asuinkortteli

HEL 2019-006810
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 298 §

Detaljplaneändring för ett bostadskvarter på Uttergatan på Busholmen (nr 12643)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 20062 och gatuområde i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) enligt ritning nr 12643, daterad 8.9.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvarteret 20062 och gatuområdet vid Utterkajen i västra delen av Busholmen. Detaljplanelösningen möjliggör byggandet av nya bostadshus på 6–13 våningar och en ny parkartad öppen plats. Detaljplanelösningen har uppgjorts eftersom området i den gällande detaljplanen nr 12020 från 2014 betecknats som gatuområde och kvartersområde för verksamhetsbyggnader där man får uppföra en lagerbyggnad för båtar, men man har inte hittat någon aktör för verksamheten i detaljplanen.

I och med detaljplanelösningen byggs kvarteret effektivare. Målet är att möjliggöra ett nytt bostadskvarter vid Utterkajen som lämpar sig väl på det tätt bebyggda strandområdet vid Utterkajen. Parkeringen är placerad under innergården i en parkeringsanläggning och i en parkeringsanläggning invid. Ett ytterligare mål är att bygga en ny parkartad öppen plats, Karibienplatsen, för att öka rekreationsmöjligheterna för Busholmens invånare och fotgängarnas förbindelser till Utterkajen och havsstranden.

Den nya våningsytan uppgår till 18 750 m² vy, varav 18 350 m² utgör ny bostadsvåningsyta och 450 m² utgör våningsyta för affärslokaler mot gatan och för butikslokaler. Genom detaljplanen bildas en ny parkartad öppen plats på 2 075 m².

Planområdets exploateringstal är e = 3,0. Kvartersexploateringen för AK-kvarteret är e = 4,0.

Genomförandet av detaljplanelösningen inverkar i synnerhet på så sätt att fler bostäder och invånare fås till Busholmen. Genom att höja byggnaderna kring Utterkajen förbättrar och förenhetligar man områdets stadsbild. I och med den nya planen får de byggnader som omger Utterkajen en enhetligare skala.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att stadens strategiska mål uppnås genom att den främjar bostadsproduktionen och utvecklingen av Busholmen till en levande och särpräglad stadsdel. Den höga kvaliteten på byggandet stärker stadens och områdets identitet och image. Byggandets exploateringstäthet har utökats, vilket ökar invånarantalet. Detaljplanen möjliggör ungefär 455 nya invånare.

I delgeneralplanen nr 11350 för Busholmen från 2016 har området markerats som ett bostadsdominerat område så detaljplanelösningen stämmer överens med delgeneralplanen.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns för närvarande temporära lager som är avsedda för förvaring av byggmaterial och annan tillfällig användning.

På andra sidan av Uttergatan har ett så kallat Centrumkvarter planerats, som är Busholmens effektivaste bostadskvarter och köpcentrum. På Uttergränden finns en parkeringsanläggning med beteckningen LPA-1 och ett bostadskvarter med beteckningen AK. På Bahamasgränden finns ett bostadskvarter med beteckningen AKS.

I den gällande detaljplanen nr 12020 från 2014 har kvarteret 20062 anvisats som ett ”kvartersområde för verksamhetsbyggnader, på området får uppföras höglagerbyggnad för båtar”.

Helsingfors stad äger marken. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen har beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Sanering av förorenad mark   150 000 €
Allmänna områden och stödmurar              500 000 €
Totalt       650 000 €

Kostnaderna för saneringen av förorenad mark preciseras under den fortsatta planeringen. I den ovan nämnda bedömningen har man inte beaktat kostnaderna för de åtgärder för iståndsättning av strandkonstruktioner som utarbetats tidigare. Värdet på den byggrätt som planläggs beräknas preliminärt bli 21 miljoner euro enligt fördelningen av finansierings- och besittningsformer i Helsingfors genomförandeprogram för boende och markanvändning, dvs. BM-programmet.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av planen samt dessas bemötanden inklusive påpekanden.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanen har man samarbetat förutom inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Helen Ab, Helen Elnät Ab, Helsingfors Hamn Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM) och Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet gällde stadsbilden samt vattenförsörjningsnätet och avfallshanteringen. Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet så att detaljplanebestämmelserna för avfallshanteringen har justerats.

Åsikt

Åsikten om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde bostadskvarterets tillgänglighet. Åsikten har beaktats i planläggningsarbetet så att tillgängligheten i bostadskvarteret har säkerställts och stadsbilden har justerats. Bemötandet till åsikten framgår av rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 25.5–23.6.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in en enda anmärkning om förslaget till detaljplan och det fanns ingenting att påpeka i saken.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: HRM, HRT och Helen Elnät Ab. Helen Ab meddelade att det inte har någonting att yttra. De påpekanden som fördes fram i utlåtandena gällde vattenförsörjningsnätet, återvinningsställena och låsanordningarna.

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

Efter att detaljplanen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser och övriga material, vilka redogörs för närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Mera ingående motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 648

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20062 ja katualueen asemakaavan muutoksen 8.9.2020 päivätyn piirustuksen nro 12643 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 473

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 8.9.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12643 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelia 20062 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteeseen, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelija Raphael Padilha ja yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Raphael Padilha, suunnittelija, puhelin: 310 37486

raphael.padilha@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.08.2020 § 38

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12643 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12643
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 46/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4 §/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.04.2020 § 25

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 16

Suunnittelija Raphael Padilha esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Karibianaukio–Karibienplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (Karibianmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäinen, Karibiankadun mukaan.

Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä 16.10.2013 toiseen paikkaan samalla alueella, mutta tämä nimiesitys ei ole toteutunut.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi