Maksuhyvitys, Rastila Camping

HEL 2019-007296
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Maksuhyvitys koskien Rastilan leirintäalueen majoittumismaksua

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** tekemän vaatimuksen Rastilan leirintäaluetta koskevan majoittumismaksun osittaisesta hyvittämisestä. Hakijalle maksetaan takaisin 495 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakija on tehnyt vaatimuksen majoittumismaksun osittaisesta hyvittämisestä Rastilan leirintäalueella yöpyneen ryhmän puolesta. Hakija vaatii 50 prosentin hyvitystä 7.6.2019 päivätystä 990 euron laskusta. Hakija vaatii näin ollen Helsingin kaupungilta 495 euron hyvitystä.

Vaatimuksen mukaan ryhmä oli varannut matkailuautopaikat juhannukseksi Rastilan leirintäalueelta. Varaus oli tehty maaliskuussa eikä varauksen yhteydessä tai myöhemminkään oltu ilmoitettu, että markiiseja ei saanut avata. Ryhmä olisi halunnut avata matkailuautojensa markiisit. Hakijan mukaan leirintäalueella voimassa olleet säännöt eivät vastannet varauksessa olleita ehtoja.

Asiassa tehdyn selvityksen mukaan liikuntapalvelut muutti keväällä Rastilan leirintäalueen hiekkakentän käyttöä siten, että kyseisellä alueella ei saa edellisten vuosien tapaan pystyttää etutelttoja ja levittää markiiseja. Muutos tehtiin, koska kyseisen alueen paikkoja ei ole merkitty, jolloin vaunujen ja ajoneuvojen turvaväleistä huolehtiminen on haasteellista.

Uusista toimintaohjeista ei tiedotettu erikseen jo varauksen tehneitä, eikä kyseiselle ryhmälle tiedotettu asiasta epähuomiossa myöskään sisäänkirjautumisen yhteydessä. Liikuntapalvelut pahoittelee tiedottamisessa tapahtuneita virheitä ja pitää majoittumismaksun osittaista hyvittämistä kohtuullisena.

Detta beslut publicerades 06.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

1. Hakemus 25.6.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.