Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Helsingin- ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS-kuntayhtymän valtuuston kokoonpanon muutos, eroaminen

HEL 2019-007349
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 227 §

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Tiina Larsson avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och valde Terhi Koulumies i hennes ställe till ny ledamot i samkommunens fullmäktige för återstoden av den mandattid som började 2017.

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Mukhtar Abib blir personlig ersättare för Terhi Koulumies i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Terhi Koulumies till ny ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Stadsfullmäktige beviljar Tiina Larsson avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och väljer ______________ i hennes ställe till ny ledamot i samkommunens fullmäktige för återstoden av den mandattid som började 2017.

Stadsfullmäktige konstaterar samtidigt att Mukhtar Abib blir personlig ersättare för _______________ i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Stäng

Tiina Larsson (Saml.) anhåller 11.6.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017, § 292, ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som började 2017. Fullmäktige bör välja en ny ledamot i Tiina Larssons ställe för den återstående mandattiden.

Fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt väljer enligt grundavtalet 2–5 ledamöter i fullmäktige och för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter per kommun fastställs i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. Helsingfors har rätt att välja det maximala antalet, fem ledamöter.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hemkommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunallagen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 503

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Larssonille eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen ______________uudeksi jäseneksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että ______________ henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Mukhtar Abib.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.09.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 11.6.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.