Asemakaavan muutos 12638, Haaga tontti 29018/2, Kauppalantie 9-11, Samfundet Folkhälsan

HEL 2019-007372
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 649 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kauppalantie 9-11, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12638)

Stadsmiljönämnden

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta (muodostuu uusi kortteli 29266).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

  Esitys on ehdotuksen mukainen.

  Stäng

  Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoaluetta, joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalanpuiston välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palvelutalon uudisrakentamisen nykyistä laajempana. Uudisrakennukseen yhdistetään kahden Etelä-Haagan alueella toimivan vanhusten palvelukodin toiminnot. Tavoitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva rakennuskokonaisuus ja säilyttää tontin vehreä ilme. Kauppalanpuiston länsireunasta liitetään palvelutalon tonttiin n. 495 m2 kokoinen alue ja palvelutalon tontin eteläinen osa (n. 175 m2) liitetään osaksi Kauppalanpuistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä Kauppalanpuiston reitistöä koskeviin tulevaisuuden mahdollisiin muutostarpeisiin. Toistaiseksi puistoon liitettävä alue on tarkoitus säilyttää ennallaan puustoisena.

  Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=2,26. Asukasmäärän lisäys on noin 50 vanhusasukasta.

  Kaavaratkaisun toteuttaminen edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotannon toteuttamista edistetään keskeisellä sijainnilla hyvien yhteyksien päässä. Lisäksi ikääntyneille tarjotaan asuinmahdollisuuksia virikkeellisessä ja viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittömässä läheisyydessä.

  Päätökset kaavaratkaisun pohjana

  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

  Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

  Kaavamuutos koskee tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itäpuolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijaitsee 1960–1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen palvelutalorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto. Tontin maasto laskee voimakkaasti Kauppalankadulta Kauppalanpuistoon, korkeuseroa on enimmillään noin 5 metriä. Tontilla on paljon rehevää ja kookasta kasvillisuutta, kuten Kauppalantien eteläpään ympäristössä muutenkin. Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3–5 -kerroksisia.

  Kauppalanpuisto on yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puistoja. Puiston perusominaisuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmikentät sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen tontinrajan tuntumassa puiston puolella on kulkenut ennen puukujanne, josta on jäljellä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuistossa virtaavassa tulvaherkässä Haaganpurossa elää taimenpopulaatio.

  Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity Hämeenlinnanväylä.

  Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: palvelutalon tontilla kaava nro 5721 vuodelta 1965 ja Kauppalanpuistossa kaava nro 10505 vuodelta 1999.

  Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä puistoalueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

  Kaavaratkaisun kustannukset

  Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mikäli Kauppalantien ja Kauppalanpuiston väliin toteutetaan uusi porrasyhteys. Porrasyhteyden rakentaminen ei ole ajankohtainen, eikä tarkempia kustannuksia ole tarpeen arvioida tässä vaiheessa. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja uuden vuokrattavan tai myytävän rakennuskerrosalan myötä.

  Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

  Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Viranomaisyhteistyö

  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

  • Helen Oy
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
  • sosiaali- ja terveystoimiala

  Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesihuollon tilavarauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennuksen massoittelua, arkkitehtuuria ja tontin järjestelyitä ohjattiin mm. rakennuksen korkeutta, ulkoasua, rakennusalojen rajoja, istutusalueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaavamääräyksin. Kauppalanpuistoon merkittiin viemärille 6 metriä leveä johtokuja.

  Mielipiteet

  Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten naapureiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luontoarvoihin, taimeniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin, kulkureitteihin, uudisrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten palveluasuminen nähtiin alueelle sopivana toimintona, mutta rakennuksen koettu massiivisuus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä. Yhdessä mielipiteessä oltiin kuitenkin myös sitä mieltä, että hanke on esimerkki hyvästä ja järkevästä täydennysrakentamisesta. Myös ajatusta kahtena erillisenä rakennuksena hahmottuvasta uudisrakennuksesta pidettiin hyvänä. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavassa on useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuvallisesti merkittävään kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehokkuuteen vaikuttavia kaavamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei rakentaminen saa aiheuttaa haittaa säilytettävälle puuriville eikä Haaganpurolle taimenineen. Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 1.– 30.6.2020

  Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

  Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

  Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden asumisolosuhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulkijoiden näkymiin. Lisäksi todettiin, että OAS-vaiheen mielipiteitä ei oltu riittävästi huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja huomautettiin, että OAS-vaiheen mielipiteistä vain yhdessä suhtauduttiin täysin positiivisesti hankkeeseen, ja vuorovaikutusraportista saattoi saada asiasta väärän kuvan.

  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiintuodut tavoitteet rakennetun kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä otettu riittävällä tavalla huomioon.

  Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helen Sähköverkko Oy
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
  • sosiaali- ja terveystoimiala

  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

  Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

  Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

  Tarkemmat perustelut

  Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

  Stäng

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2020

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.11.2019

  Stäng

  Detta beslut publicerades 13.11.2020

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Pöytäkirjan 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 655 ja 657 §:t.

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 643 (Kustannusten osalta) ja 649 (Kustannusten osalta:) §:t.

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Stäng

  Föredragande

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Mer information fås av

  Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 09 310 64424

  leena.paavilainen@hel.fi

  Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 20764

  tiina.uusitalo@hel.fi

  Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37433

  taina.toivanen@hel.fi