Toivomusponsi, päästövähennystavoitteiden seurannan seurannan priorisointi

HEL 2019-007386
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 31. / 586 §

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden seurannan raportoinnin parantamiseksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
"Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että neljännesvuosiraportointi tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan käsiteltäväksi.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisäys päätökseen: "Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että neljännesvuosiraportointi tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan käsiteltäväksi.”

Medlem Fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 5 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Stäng

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään 19.6.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

" Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin ja korkeammin priorisoituna." (Mai Kivelä)

Vuoden 2019 ympäristöraportti on ensimmäinen raportti, jossa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista seurataan. Ympäristöraportissa on raportoitu päästövähennysohjelman toteutumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöraportin käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyökalun tuottaman tiedon pohjalta.

Ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, neljännesvuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan useammin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.– 30.9.202, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 548

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 571

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman keskeisin seurantakanava on kaupungin nykyinen ympäristöraportointi. Ympäristöraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuustolle annetaan vuosittain kokonaiskuva toimenpideohjelman etenemisestä: miten Helsingin päästöt kehittyvät ja kuinka hyvin toimenpiteet ovat toteutuneet. Ympäristöraportointia varten kerätään tiedot kaupungin toimialoilta, liikelaitoksilta, tytäryhteisöiltä sekä kuntayhtymiltä, ja niiden pohjalta muodostetaan käsitys kaupungin ilmastotoimien kokonaisuudesta. Vuosittaisen ympäristöraportoinnin lisäksi toimenpideohjelman 147 toimenpidettä seurataan jatkuvasti ja aktiivisesti Ilmastovahti-seurantatyökalun avulla. Toimenpiteiden vastuutahot huolehtivat, että Ilmastovahti sisältää ajantasaiset tiedot toimenpiteiden etenemisestä. Ilmastovahti on verkossa ja kaikille avoin, jolloin myös kaupungin ulkopuoliset tahot pystyvät seuraamaan ja arvioimaan ohjelman etenemistä.

Vuoden 2019 ympäristöraportti tulee olemaan ensimmäinen raportti, jossa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista seurataan, koska ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2018. Ympäristöraportissa tullaan raportoimaan kattavasti päästövähennysohjelman toteutumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöraportin käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyökalun tuottaman tiedon pohjalta.

Jatkossa ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, neljännesvuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan useammin.

Lautakunta painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen raportoinnin merkitystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Noora Laak: Lisäysesitys lausuntoehdotuksen loppuun: "Lautakunta painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen raportoinnin merkitystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista toteuttamista."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Noora Laakin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Af Hällström, vs. tiimipäällikkö: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi