Toivomusponsi, toimenpidesuunnitelma yhteistyöstä HUS:n ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa

HEL 2019-007390
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 354 §

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi toimenpidesuunnitelmasta yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toimenpidesuunnitelman laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mielenterveyspalvelujen ja oppilashuollon palveluiden vahvistamiseksi lapsille ja nuorille aikuisille, siten että jokainen lapsi ja nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman nopeasti, omalla äidinkielellään kuten laki edellyttää, saa tarvitsemansa avun ja terveydenhoidon.” (Eva Biaudet)

Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vahvistetaan lapsille ja nuorille mielenterveystyön palveluja ja toimintamalleja sekä matalan kynnyksen palveluja. Lisäksi oppilashuollossa kehitetään ennakoivia ratkaisuja niihin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on erityisiä mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita.

Helsingissä on käynnistetty syksyllä 2019 sosiaali- ja terveystoimialan johtamana lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnus. Työtä valmistellaan yhteistyössä HUSin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Työn tavoitteena on yhteisen palveluketjun kuvaaminen, mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja hoidon vahvistaminen eri toimijoiden yhteistyönä. Palveluketjuun kytketään myös ennaltaehkäisevät palvelut. Osana palveluketjukuvausta huomioidaan palvelujen saatavuus ruotsin kielellä sekä tulkin välityksellä muita kieliä äidinkielenään puhuville. Palveluketjun kuvaus valmistuu kevään 2020 aikana, jonka jälkeen palveluketju otetaan käyttöön vaiheittain.

Myllypuroon on perustettu vuonna 2019 matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi, joka tarjoaa maksutonta keskustelutukea yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Mieppiin voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä varaamalla ajan verkosta, täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, soittamalla tai hakeutumalla paikan päälle ilman ajanvarausta. Miepin palvelu laajenee vuoden 2020 aikana Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmasta kouluissa ja oppilaitoksissa mielenterveysongelmien palveluketjumallinnuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja matalan kynnyksen palveluissa, jossa voi saada nopeasti apua ja hoitoa sekä tarvittaessa sujuvan jatkon pidempiaikaisiin palveluihin. Psykologeille sekä kuraattoreille järjestetään säännöllistä koulutusta eri interventiomenetelmiin.

Vuonna 2019 käynnistyneen kiusaamisen vastaisen (KVO13) ohjelman toimenpiteinä jokainen koulu, oppilaitos ja päiväkoti sitoutuvat hyvinvoinnin seurannan menetelmien ja tunne- ja sosiaalisia taitoja kehittävien menetelmien systemaattiseen käyttöön. Näiden avulla voidaan puuttua ongelmiin varhaisemmin ja lapset sekä nuoret saavat valmiuksia käsitellä vaikeita asioita.

Koulujen erilaiset tilanteet on otettu huomioon myönteisen erityiskohtelun lisärahoituksen avulla. Näin on saatu peruskouluihin kuusi psykologia ja kaksi kuraattoria lisää kouluihin, joissa on erityistä kuormitusta. Vuonna 2019 aloitti esiopetuksen oppilashuollossa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen avulla neljä psykologia ja neljä kuraattoria. Kasvatuksen ja koulutuksen ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki ovat osa lasten ja nuorten palveluketjumallinnusta.

Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kesken osana Helsingin hyvinvointisuunnitelmatyötä. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 337

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja , puhelin: 310 46012

hanna.viitala@hel.fi

Crister Nyberg , oppilashuollon päällikkö , puhelin: 310 86659

crister.nyberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja , puhelin: 09 310 46012

hanna.viitala@hel.fi

Crister Nyberg , oppilashuollon päällikkö , puhelin: 09 310 86659

crister.nyberg@hel.fi