Selvityspyyntö, Helsingin Bussiliikenne Oy, Euroopan komission valtiontuen takaisinperintäpäätös, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2019-007864
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 293 §

Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Euroopan komission päätöksen C(2019) 3152 velvoittamana ja eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain nojalla periä takaisin kaupungin myöntämän tuen (SA.33846) yhteismäärältään 54 231 850 euroa sekä takaisinperittävistä tukimääristä perittävän koron ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Takaisinperittävistä tukimääristä peritään korkoa niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka. Korko lasketaan siitä päivästä alkaen, jona tuet saatettiin tuensaajien käyttöön. Korolle on laskettava korkoa asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun ja asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 271/2008 mukaisesti.

Tuki ja tukimääristä perittävä korko peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Siltä osin kuin tukea ja tukimääristä perittävää korkoa ei saada perittyä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ne peritään takaisin Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Euroopan komission päätös valtiontuen SA.33846 takaisinperinnästä

Euroopan komissio on antanut 28.6.2019 päätöksen C(2019) 3152 valtiontuesta SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Päätöksen 1 artiklan mukaan valtiontuki, jonka määrä on 54 231 850 euroa, ja jonka Suomi on myöntänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdan vastaisesti Helsingin Bussiliikenne Oy:n hyväksi komission päätöksessä yksilöityjen tukitoimenpiteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti, ei sovellu sisämarkkinoille.

Päätöksen 2 artiklan mukaisesti Suomen on perittävä 1 artiklassa tarkoitettu tuki takaisin tuensaajalta. Koska nykyisen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ja nykyisen Helsingin Bussiliikenne Oy:n välillä on komission mukaan taloudellinen jatkuvuus, velvollisuus maksaa tuki takaisin on laajennettu koskemaan nykyistä Helsingin Bussiliikenne Oy:tä.

Takaisinperittävistä tukimääristä on perittävä korkoa niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka. Korko lasketaan siitä päivästä alkaen, jona tuet saatettiin tuensaajien käyttöön. Korolle on laskettava korkoa asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun ja asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 271/2008 mukaisesti.

Takaisinperintäkoron määrä on komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan 16.7.2020 saakka laskettuna yhteensä 7 456 514,56 euroa. Takaisinperittävä tuki 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen on näin ollen yhteensä 61 688 364,56 euroa. Takaisinperittävistä tukimääristä peritään kuitenkin korkoa niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.

Euroopan komission päätöksen kansallinen täytäntöönpano

Komission päätös koskee SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen takaisinperimistä. Päätöksen kansalliseen täytäntöönpanoon sovelletaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annettua lakia. Sen 1 §:n mukaan komission päätös tuen takaisinperimisestä on pantava Suomessa viipymättä täytäntöön. Täytäntöönpanon on velvollinen suorittamaan se viranomainen, joka on myöntänyt kyseisen tuen. Helsingin kaupunki on komission päätöksen mukaisen tuen myöntänyt viranomainen.

Komission takaisinperintäpäätös pannaan täytäntöön takaisinperinnästä vastuussa olevan viranomaisen päätöksellä. Päätöksessä on yksilöitävä tuen takaisinmaksuun velvolliset yritykset, takaisinperittävä määrä ja sille maksettava korko sekä muut tarpeelliset seikat siten kuin komission päätöksessä määrätään.

Takaisinperinnän täytäntöönpanoa koskeva kansallisen viranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään. Päätös on pantava täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Takaisinperinnän kohteena olevat toimenpiteet

Takaisinperinnän kohteena ovat komission päätöksen luvuissa 3.1. – 3.4. yksilöidyt toimenpiteet 1, 2, 3 ja 4.

Toimenpide 1 – vuoden 2002 kalustolaina

Kyseessä on Helsingin kaupungin 6.5.2002 HKL-Bussiliikenteelle myöntämä 14,5 miljoonan euron kalustolaina bussikaluston hankinnan rahoittamiseksi.

Takaisinperittävän tuen määrä on seuraavien summa:

1) erääntyneen koron, joka lasketaan lisäämällä markkinaehtoiseen korkoon eli 12 kuukauden Euribor-korkoon 400 peruspistettä (24 päivän toukokuuta 2002 ja 23 päivän toukokuuta 2012 välisenä aikana) ja 1 000 peruspistettä (24 päivän toukokuuta 2012 ja 13 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana), ja maksetun koron, joka lasketaan lisäämällä tosiasialliseen korkoon eli 12 kuukauden Euribor-korkoon 5 peruspisteen marginaali, välinen erotus; ja

2) lainan jäljellä oleva 10,7 miljoonan euron pääoma, jota ei ole maksettu takaisin.

Takaisinperittävän tuen määrä on komission päätöksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti siten 20 190 595 euroa.

Valtiontuen myöntämispäivä on kohdan 1 osalta päivä, jona korko erääntyi, eli kunkin vuoden 31 päivä joulukuuta vuosina 2002–2015 ja 13 päivä tammikuuta 2016 (viimeinen lainapäivä) ja kohdan 2 osalta päivä, jona lainan perimisestä luovuttiin, eli 13 päivä tammikuuta 2016.

Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka laskettuna yhteensä 2 504 257,21 euroa.

Toimenpiteen 1 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 22 694 852,21 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.

Toimenpide 2 – vuoden 2005 pääomalaina

Kyseessä on Helsingin Bussiliikenne Oy:n perustamisen yhteydessä 1.1.2005 sen vastuulleen ottama Helsingin kaupungin vuonna 1994 HKL-Bussiliikenteelle myöntämä 16,3 miljoonan euron ”perustamislaina” ja Helsingin kaupungin HKL-Bussiliikenteeseen tekemästä alkupääomasijoituksesta peräisin ollut Suomen Turistiauto Oy:n velka, josta oli 31.12.2004 jäljellä 3,6 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki muutti velat 15 893 700,37 euron pääomalainaksi (31.12.2004 jäljellä ollut 12 255 223,50 euron ”perustamislaina” ja 18.4.2006 Suomen Turistiauto Oy:n 3 638 476,87 euron velka). Kaupunki muutti pääomalainan 11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.

Takaisinperittävän tuen määrä on seuraavien erotus:

1) erääntynyt korko, joka lasketaan markkinaehtoisen koron perusteella eli a) 1 päivän tammikuuta 2005 ja 11 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana ”perustamislainasta” perittävän 8,08 prosentin koron ja b) 18 päivän huhtikuuta 2006 ja 11 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana Suomen Turistiauto Oy:n veloista perittävän 7,70 prosentin koron perusteella; ja

2) tosiasiallisesti maksettu korko eli 0.

Takaisinperittävän tuen määrä on komission päätöksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti siten 20 241 255 euroa.

Valtiontuen myöntämispäivä on päivä, jona korko olisi erääntynyt, jos laina olisi myönnetty markkinaehtojen mukaisesti eli kunkin vuoden 31 päivä joulukuuta vuosina 2005–2014 ja 11 päivä joulukuuta 2015 (päivä, jona vuoden 2005 pääomalaina muunnettiin Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi).

Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka laskettuna yhteensä 3 172 698,58 euroa.

Toimenpiteen 2 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 23 413 953,58 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.

Toimenpide 3 – vuoden 2011 pääomalaina

Kyseessä on Helsingin kaupungin 31.1.2011 Helsingin Bussiliikenne Oy:lle myöntämä 5,8 miljoonan euron pääomalaina. Pääomalainaa ei maksettu takaisin, ja kaupunki muutti sen 11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.

Takaisinperittävän tuen määrä on koko lainamäärä eli 5 800 000 euroa.

Valtiontuen myöntämispäivä on lainan myöntämispäivä eli 31 päivä tammikuuta 2011.

Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka laskettuna yhteensä 870 791,20 euroa.

Toimenpiteen 3 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 6 670 791,20 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.

Toimenpide 4 – vuoden 2012 pääomalaina

Kyseessä on Helsingin kaupungin 23.5.2012 Helsingin Bussiliikenne Oy:lle myöntämä 8 miljoonan euron pääomalaina. Pääomalainaa ei maksettu takaisin, ja kaupunki muutti sen 11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.

Takaisinperittävän tuen määrä on koko lainamäärä eli 8 000 000 euroa.

Valtiontuen myöntämispäivä on lainan myöntämispäivä eli 23 päivä toukokuuta 2012.

Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka laskettuna yhteensä 908 767,57 euroa.

Toimenpiteen 4 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 8 908 767,57 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.

Asianosaisten kuuleminen

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:lle ja Helsingin Bussiliikenne Oy:lle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä 4 ja 5.

Kaupungin muutoksenhaku komission päätökseen

Kaupunki on valtiontukiviranomaisena nostanut 6.9.2019 kanteen Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa komission päätöksen kumoamiseksi. Kaupunki katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä tarkastellut toimenpiteet on myönnetty markkinaehtoisesti, eikä niihin ole miltään osin sisältynyt SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Kaupunki kiistää myös komission tulkinnan taloudellisesta jatkuvuudesta ja takaisinperintävelvollisuuden laajentamisen koskemaan Helsingin Bussiliikenne Oy:tä. Kaupunki katsoo lisäksi, että riidanalainen päätös on unionin oikeuden yleisten periaatteiden, erityisesti luottamuksensuojan ja suhteellisuusperiaatteen vastainen, ja rikkoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n puolustautumisoikeuksia.

Kaupunki haki kanteen nostamisen yhteydessä komission päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä siihen saakka, kunnes kaupungin kanne pääasiassa on lopullisesti ratkaistu. Euroopan unionin yleinen tuomioistuin määräsi 19.9.2019 komission päätöksen täytäntöönpanoa lykättäväksi siltä osin kuin siinä asetetaan velvollisuus periä valtiontuen määrä välittömästi takaisin tuensaajalta sen määräyksen antamiseen saakka, jolla välitoimia koskeva menettely päätetään. Tuomioistuin päätti välitoimia koskevan menettelyn 13.3.2020 hylkäämällä kaupungin välitoimihakemuksen ja peruuttamalla 19.9.2019 annetun väliaikaista oikeussuojaa koskevan määräyksen.

Pääasia on edelleen vireillä Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Valtiontuen takaisinperinnästä päättämistä ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Stäng

Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 275

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 09 310 36195

jenni.rope@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.