Tupakointikielto, Arielinkatu 16, Asunto Oy Helsingin Arielinranta

HEL 2019-007916
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Päätös Asunto Oy Helsingin Arielinrannan tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Arielinrannan huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Arielinkatu 16, 00540 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 15.7.2019. Asunto Oy Helsingin Arielinranta on täydentänyt hakemusta 13.9.2019.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Arielinranta
Y-tunnus: 2635468-3

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee tupakointikiellon hakemista Asunto Oy Helsingin Arielinrannan kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille osoitteessa Arielinkatu 16, 00540 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Arielinranta on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista huoneiston haltijoista lähes kolmannes vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan kiellon määrääminen ei ratkaise tupakoinnin aiheuttamaa ongelmaa, eikä yhtiöllä ole sopivaa tupakointipaikkaa. Vastustajien mukaan parveketupakointikielto siirtää tupakoinnin haitat sisälle huoneistoon, rappukäytävään, sisäänkäyntien ja tuuletusikkunoiden läheisyyteen ja sisäpihan leikkialueelle. Tupakointikiellon seurauksena arveltiin liikenteen lisääntyvän rappukäytävässä iltaisin ja öisin.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 87/8.11.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30.

Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli neljä vastinetta, joissa viisi huoneiston haltijaa vastusti tupakointikiellon määräämistä. Vastustajien mukaan asuntoa hakiessa on oletettu, että parvekkeella saa tupakoida. Yhdessä vastineessa todetaan tupakointikiellon rajoittavan perusoikeuksia, henkilökohtaista vapautta ja johtavan asukkaat eriarvoiseen asemaan.

Päätöksen perustelut

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Kunta voi määrätä tupakointikiellon riippumatta siitä, tupakoidaanko rakennuksessa tai ei.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Helsingin Arielinranta sijaitsee Sörnäisten kaupunginosassa seitsenkerroksisessa betonirakenteisessa asuinrakennuksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 2018. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. Tuloilman otto on keskitetty ja sijaitsee katolla.

Asunto Oy Helsingin Arielinrannan huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat pystylinjassa päällekkäin. Kaikissa parvekkeissa on parvekelasitukset. Kerroksissa 2 – 5 parvekkeet ovat kokonaan sisään vedetyt. Kerroksissa 6 – 7 parvekkeet ovat pystytorneissa, joka parveketyypiltään poikkeaa täysin alempien kerrosten parvekkeista. Parvekkeiden lisäksi kerroksessa kuusi sijaitsee huoneistoihin kuuluvat kattoterassialueet. Kerroksessa kaksi (kansipihalla) sijaitsee kaksi huoneistoille kuuluvaa terassia. Korttelin toisen kerroksen kansipiha on osa piha-aluetta, joka on ympäröivien asuntoyhtiöiden yhteiskäytössä.

Huoneistoparvekkeet ja huoneistoterassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta toisille huoneistoparvekkeille tai huoneistoterasseille ja huoneistoterasseilta huoneistoparvekkeille tai toisille huoneistoterasseille. Tuuletuksen aikana tupakansavun on mahdollista siirtyä myös sisään asuntoihin. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, koska parvekelasitus ei ole tiivis. Ei voida myöskään olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, tupakointikieltohakemuksen täydennys 13.9.2019, yhtiökokouksen päätös 16.4.2019, lainvoimaisuustodistus, huoneiston haltijoiden vastineet, osakeluettelo, asukasluettelo, rakennuslupakuvat, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 861,10 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Ilmoitus julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla.

Detta beslut publicerades 30.01.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö