Tupakointikielto, Kalkkihiekantie 6, Heka Itä Oy

HEL 2019-008248
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kalkkihiekantie 6

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 3035 kaikkien huoneistojen parvekkeille, mukaan lukien maanvaraiset parvekkeet osoitteessa Kalkkihiekantie 6.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kalkkihiekantie 6, 00980 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 2.8.2019. Helsingin kaupungin asunnot Oy on täydentänyt hakemusta 19.5.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee tupakointikiellon hakemista huoneistojen (A1 – E59) sisätiloihin ja huoneistoparvekkeille, mukaan lukien maanvaraiset parvekkeet Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikköön 3035 osoitteessa Kalkkihiekantie 6, 00980 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiö ilmoitti kuulemisessa hakevansa tupakointikieltoa vuokranmääritysyksikön kaikkien huoneistojen sisätiloihin ja/tai parvekkeille. Hakijan kuulemisessa 40 prosenttia vastaajista kannatti ja 60 prosenttia vastusti tupakointikieltoa. Yli puolet vastustajista vastustaa ainoastaan parveketupakointikieltoa. Vastustajien mukaan parveketupakointikielto siirtää tupakoinnin haitat sisälle huoneistoon, porraskäytävään ja sisäänkäyntien läheisyyteen mm. lisäämällä liikkumista, meteliä ja että tupakansavu kulkeutuu ulko-ovilta huoneistoparvekkeille. Lähes puolet tupakointikiellon vastustajista vastustaa tupakointikieltoa kokonaan. Tupakointikiellon vastustajat huomauttavat, että kyseessä on vanha taloyhtiö, jossa tupakointi on ollut tähän asti sallittu. Tupakointikielto koetaan lisäksi syrjivänä. Osa ei kannata tupakointikieltoa, koska tupakointi ei häiritse heitä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 19.2.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla (TupL 78 § 2 mom).

Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston sisätilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Valtioneuvoston asetuksessa mainitaan tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön mm., että mikäli hakemus koskee tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneistojen asuintilaan, hakemusta varten tulee olla selvitys siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa teknisten tutkimusten teettämistä, joiden avulla voidaan osoittaa savun kulkeutumisen estämiseksi tarvittavien rakenteiden korjaus- ja muutostöiden laajuus sekä edellä mainituista toimista aiheutuvien kustannusten määrä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asuntoyhteisö vuokranmääritysyksikössä 3035 sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa. Yksikköön kuuluu kaksi vuonna 1994 valmistunutta betonirakenteista kerrostaloa. Huoneistot on varustettu koneellisella keskitetyllä ilman sisäänpuhalluksella ja poistolla.

Kaikki huoneistoparvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. Kadun puolella kerroksissa 1–5 ja 1–3 huoneistoparvekkeet sijaitsevat lisäksi pareittain vierekkäin. Ensimmäisen kerroksen parvekkeet sijaitsevat maan tasossa muurin päällä katutason yläpuolella.

Ensimmäisen kerroksen parvekkeita ja neljännen kerroksen kulmaparveketta kadun puolella ei ole lasitettu. Kadun puoleisilla parvekkeilla kerroksissa 2–5 on osittain peittävät kuviolasitukset, paitsi yhdessä viidennen kerroksen parvekkeessa, jossa on lasikaide ja avattavat lasitukset. Sisäpihan puoleisilla parvekkeilla ei ole lasituksia.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on tupakkalain mukaisen kuulemisen yhteydessä toimittanut huoneiston haltijoille tiedotteen, jossa on mm. suositellut tupakoitsijoita ottamaan huomioon muut asukkaat ja muuttamaan mahdollisuuksien mukaan tupakointitapojaan tai -paikkojaan niin, että tupakansavu ei enää kulkeudu häiritsevästi huoneistosta ja/tai parvekkeelta muihin tiloihin. Tällä tiedotteella asukkaille on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Koska kyse on vuokra-asunnosta, ei huoneiston haltijoilla ole oikeutta tehdä muutoksia rakenteiden osalta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut 22.11.2018 päivätyn tiedotteen, jossa ilmoitetaan eräissä asunnoissa tehtävistä huoneistokohtaisista ilmanvaihdon tarkastuksista. Ilmanvaihdon tarkastukset on toteutettu neljässä eri asunnossa. Yhtiö on toimittanut ympäristöpalveluille myös tekemänsä 11.7.2019 päivätyn huoneistotoimenpiteiden lisäselvityksen, jonka mukaan erään asunnon huoneistossa on hormikuilun läpiviennit tiivistetty 22.2.2019 palokitillä. Jälkimmäisessä selvityksessä on todettu, että kaikkia reittejä joista savu tulee, on mahdotonta tiivistää, koska hormikuilut ovat ahtaita ja rakenteita rikkomatta ei pääse kaikkialle.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut ympäristöpalveluille Raksystems Oy:n 15.5.2020 päivätyn merkkiainetutkimusraportin. Tutkimuksessa selvitettiin eräiden asuntojen välisiä ilmayhteyksiä merkkiainetutkimuksen avulla. Tutkimuksen kohteena oli asunto, jossa oli epäilty hajujen siirtyvän asunnosta viereisiin asuntoihin rakenteiden kautta.

Raksystems Oy:n raportissa todetaan seuraavaa: ”Paine-eromittauksissa todettiin asuntojen olevan alipaineisia ulkoilman ja rappukäytävän suhteen. Tämän seurauksena lähiparvekkeilla ja ulkona tupakoitaessa tupakanhaju saattaa kulkeutua korvausilmaventtiilien kautta asuntoihin. Tutkitut asunnot olivat myös alipaineisia porraskäytävän suhteen asunnon ikkunan ollessa kiinni. Kun ikkuna avattiin, muuttuivat asunnot ylipaineisiksi porraskäytävän suhteen. Tätä paine-eron muutosta on erittäin vaikea kumota ilmanvaihtoteknisillä ratkaisuilla. Tämän perusteella, jos asunnossa tupakoidaan sisällä ikkuna ja/tai parvekkeen ovi auki, kulkeutuu asunnosta tupakanhajua porraskäytävään ja sieltä edelleen asuntoihin, jotka ovat alipaineisia porraskäytävän suhteen (ikkunat kiinni).”

Raportissa todetaan, että asuntojen välisten lattiarakenteiden avauksella ja huoneistojen välisen seinän tiivistyksillä, sekä ilmanvaihdon tasapainotuksella todennäköisesti saadaan vähennettyä merkittävästi (alemmasta) asunnosta ylempään kulkeutuvia tupakanhajuja. Tämä edellyttää asuntojen välisten rakenteiden ja koko huoneiston liittymien tiivistämisen. Tiivistyksien jälkeen tarvitaan merkkiainetutkimukset varmistamaan tiivistyksien onnistuminen. Huoneiston lattiarajojen tiivistäminen on lattiarakenteen takia tehtävä koko huoneiston alueelle, muuten ilmavuodot kulkeutuvat vain eteenpäin asunnon alueella. Raportin toimenpidesuosituksena esitetään myös ilmanvaihdon tarkastusta ja säätämistä. Ulkoa kulkeuman (parveketupakointi) ja porraskäytävän kautta kulkeutuvien hajujen vuoksi pelkästään tiivistyksillä ei päästä kaikista hajuista eroon.

Viranomaiselle toimitettujen selvitysten perusteella yhtiö ei ole tehnyt tuoreimmassa raportissa ehdotettuja toimenpiteitä. Hakija ei ole myöskään antanut riittäviä selvityksiä siitä, etteikö rakenteita olisi mahdollista korjata ilmavuotojen osalta ilman kohtuuttoman suuria kustannuksia. Ympäristöpalvelut perustelee sisätilojen tupakointikiellon hylkäämistä sillä, ettei korjaustoimenpiteitä ole tehty eikä näin ollen arvioitu myöskään korjaustoimenpiteiden riittävyyttä.

Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten tupakkalakia valvova viranomainen tekee hylkäävän päätöksen huoneistojen sisätilojen tupakointikiellon osalta. Elementtirakenteisen kiinteistön ollessa kyseessä ympäristöpalvelut edellyttää, että ennen asuinhuoneiston sisätilojen tupakointikiellon määräämistä rakenteita tulisi mahdollisuuksien mukaan korjata tai muuttaa niin, että tupakansavun siirtyminen asunnosta toiseen ei ole mahdollista tai selvitys siitä, ettei korjauksia voida tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Yhtiö ei ole antanut selvitystä korjausten aiheuttamien kustannusten määrästä.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n huoneistoihin kuuluvien parvekkeiden osoitteessa Kalkkihiekantie 6 sijaitessa toisiinsa nähden päällekkäin, vierekkäin tai muuten läheisyydessä toisiinsa, tupakansavun siirtyminen on mahdollista parvekkeilta toisille. Savun siirtymistä voidaan pitää mahdollisena myös ylemmältä parvekkeelta alemmalle parvekkeelle tietyissä sääolosuhteissa eikä sääolosuhteiden vaihtelua voida pitää poikkeuksellisena. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua sisään huoneistoon silloin, kun parvekkeen ovea avataan tai ikkunan kautta tuuletetaan. Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on lähtökohtaisesti matala. Tupakkalakia valvova viranomainen pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä huoneistojen parvekkeille.

Ympäristöpalvelut katsoo, että vaikka ilmavuotojen poistamisen jälkeenkään varmuutta hajujen poistumisesta ei voitaisi taata, on yhtiöllä velvollisuus tehdä rakenteelliset korjaukset, ennen kuin tupakointikiellon määrääminen sisätilojen osalta on mahdollinen. Lisäksi ympäristöpalvelut toteaa, että kyseisessä kiinteistössä oleva koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaa myös asuntojen välisten painesuhteiden säätämisen.

Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten tupakkalakia valvova viranomainen tekee hylkäävän päätöksen huoneistojen sisätilojen tupakointikiellon osalta.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asuntoyhteisön päätös tupakointikiellon hakemisesta 25.7.2019, valtuutus päättää tupakointikiellon hakemisesta 11.6.2019, kaupparekisteriote, ilmoituksen jako huoneistoihin, hakijan ilmoitus kuulemisesta ja vastineet yhtiön kuulemiseen, huoneiston haltijoiden kanta tupakointikieltoon (kuulemisen lopputulos), yhtiön kuulemisen yhteenveto 5.7.2019, asukasluettelot, ilmoitukset häiritsevästä tupakoinnista sekä tarkastukset ja toimenpiteet ilmanvaihdon osalta, tupakointikiellon hakemiseen liittyvien huoneistotoimenpiteiden lisäselvitys 11.7.2019, valokuva julkisivun parvekkeista, asemakaava, julkisivupiirustukset, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, merkkiainetutkimusraportti 15.5.2020.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 649,80 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 02.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö