Asunnon terveyshaitta, Helsingin Eurooppalaisen koulun aiheuttama meluhaitta

HEL 2019-008249
Ärendet har nyare handläggningar
§ 30

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös asunnon terveyshaittaa aiheuttavasta asiasta osoitteessa Uudenmaankatu 19-21

Enhetschef

Päätös

Ympäristöpalveluiden tekemän asunnontarkastuksen ja melumittauksen perusteella asunnossa osoitteessa Uudenmaankatu 19-21 C 52 ei ole todettu terveydensuojelulain (763/1994) 1 ja 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen määräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että asian käsittelyn jatkamiselle ympäristöpalveluissa ja määräyksen tai kiellon antamiselle ei siten ole perusteita.

Tausta

Asukas on 24.4.2019 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään melumittauksia asunnossa ja sen parvekkeella Helsingin eurooppalaisen koulun pihalta tulevan melun aiheuttaman terveyshaitan takia.

Ympäristöpalvelut teki asunnontarkastuksen 22.5.2019, jossa todettiin Helsingin eurooppalaisen koulun pihalta kuuluvan asunnon makuuhuoneeseen selvästi välituntia viettävien lasten ääntä. Tarkastuksen ja tehtyjen mittausten perusteella ympäristöpalvelut ei todennut terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.

Asukas on 3.6.2019 ilmoittanut tyytymättömyytensä tehtyyn tarkastukseen ja mittaukseen sekä pyytänyt valitusoikeuteen liittyvää ohjeistusta.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Ympäristöpalvelut on kuullut 14.6.2019 lähetetyllä kirjeellä asukasta, Helsingin Eurooppalaista koulua sekä Senaattikiinteistöjä.

Asukas on vastineessaan todennut mm., että tehty lyhytkestoinen melumittaus viikon hiljaisimpana hetkenä ei anna kokonaiskuvaa melusta. Melumittaus suhteutettuna ajalle klo 7-22 ja koko viikon ajanjaksoon herättää ihmetystä. Ihmetyttää myös, että piha-aluetta ei koske melumittaus, vaikka piha-alueemme kuuluu lain mukaan kotirauhan piiriin. Ympäristömelusta ja sen vaikutuksista terveyteen on tehty useita tutkimuksia ja todettu, että terveyshaittoja esiintyy jo matalammillakin desibeliarvoilla kuin mitä ympäristöpalvelut käyttää lakiin vedoten. Muilta osin vastineessa ei ollut sellaista lisätietoa, jota ympäristöpalveluilla ei olisi ollut jo tiedossa, ja jolla olisi oleellista merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Muut asianosaiset eivät antaneet vastineita.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii, ellei toisin ole määrätty kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätöksellään 18.05.2018 hallintosäännön 16 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan toimivaltaansa ympäristöterveysyksikön päällikölle päättää terveydensuojelulain 27 §:n asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä terveyshaitasta.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Mittaukset tehtiin päivällä asukkaan makuuhuoneessa, missä asukas kertoi melun kuuluvan häiritsevimmin. Mittauksen aikana pihalta kuului selvästi välituntia viettävien lasten ääniä. Mittaukset tehtiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetuksen mukaisesti. Kyseisen asetuksen mukaan asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden todentamiseen sisämelun päivä- ja yöajan keskiäänitasoon sovelletaan asetuksen liitteen 2 taulukon 1 toimenpiderajoja. Asetuksen liitteen 2 taulukon 1 toimenpideraja asuinhuoneissa ja oleskelutiloissa päiväajan (klo 7-22) keskiäänitasona on 35 dB ja yöajan (klo 22-7) on 30 dB.

Ns. asumisterveysasetuksen 3 §:n mukaan terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät.

Välitunnin aikana mitatut keskiäänitasot vaihtelivat 23-26 dB:n välillä eivätkä toimenpiderajat siten tarkastuksen perusteella ylittyneet. Toimenpideraja on annettu koko päiväajan keskiäänitasolle, jota tässä tapauksessa alentavat ne ajanjaksot klo 7.00 - 22.00 välillä, jolloin koulun pihalta ei kuulu ääniä. Toimenpiderajat eivät siten ylittyisi moninkertaisesti kovemmillakaan välituntiäänillä, kuin mitä tarkastuksella todettiin.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 ja 26 §

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus 3 ja 12 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomus asunnontarkastuksesta

Kuulemiskirje

Asukkaan vastine kuulemiseen

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille.

Detta beslut publicerades 19.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Stäng

Mer information fås av

Taiju Virtanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084

taiju.virtanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 32 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 32 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 32 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.