Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019-2021

HEL 2019-008252
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 515 §

Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019 - 2021

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus asetti Östersundom-toimikunnan kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2019‒2021 sekä nimesi toimikuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet:

1. Mikko Aho, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, puheenjohtaja

2. Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja, Vantaan kaupunki, varapuheenjohtaja

3. NN, kehitysjohtaja, Sipoon kunta

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki

2. Mari Siivola, yleiskaavapäällikkö, Vantaan kaupunki

3. Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö, Sipoon kunta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ovat päättäneet laatia näiden kolmen kunnan alueelle ulottuvan, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Yhteisen yleiskaavan laadintaa määrittävät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä kuntalaki, minkä lisäksi menettelytavoista on hyväksytty kuntien kesken sopimus. Östersundom-toimikunta valmistelee, hyväksyy ja toimeenpanee yleiskaavaa koskevat päätökset yleiskaavatyöhön osallistuvien kuntien puolesta.

Östersundomin yhteinen yleiskaava on hyväksytty 11.12.2018. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, ja Östersundom-toimikunta on antanut hallinto-oikeudelle lausunnon. Östersundom-toimikunta kokoontuu seuraavaksi hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen päättääkseen hallinto-oikeuden päätöksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Kuntien hyväksymän, yleiskaavatyötä koskevan sopimuksen mukaan Östersundom-toimikunnan asettavat kunkin kunnan kunnanhallitukset samansisältöisillä päätöksillään. Kuntalain mukaan toimikunta voidaan asettaa vain kunnanhallitusten toimikaudeksi. Esitykset Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan edustajista on saatu kyseisistä kunnista.

Yhteisen yleiskaavan laadintaa koskeva sopimus on liitteenä. Sopimuksen perusteella Östersundom-toimikunnan varsinaiset jäsenyydet määräytyvät virka-aseman perusteella, ja varajäsenet nimetään erikseen. Päätöksessä ei Sipoon kehitysjohtajan kohdalla ole henkilön nimeä, sillä Sipoon kunnan kehitysjohtajan rekrytointi on kesken.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi

Bilagor

1. Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi- liite Khs

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.