Tupakointikielto, Retkeilijänkatu 4, Heka Itä Oy

HEL 2019-008256
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Retkeilijänkatu 4

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 3045 kaikkien huoneistojen parvekkeille, mukaan lukien huoneistoille kuuluvat terassiparvekkeet ja ensimmäisen kerroksen huoneiston/työtilan terassipiha.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Retkeilijänkatu 4, 00980 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 5.8.2019. Helsingin kaupungin asunnot Oy on täydentänyt hakemusta 3.9.2019, 30.3.2020 ja 1.7.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee tupakointikiellon hakemista asuinhuoneistojen (A1–D96) sisätiloihin, parvekkeille ja ulkotiloihin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikköön 3045 osoitteessa Retkeilijänkatu 4, 00980 Helsinki. Yhtiön hakemus koskee asuinhuoneistojen parvekkeiden ja sisätilojen ohella huoneistoa/työtilaa, joka on ensimmäisessä kerroksessa ja johon kuuluu terassipiha.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiö ilmoitti kuulemisessa hakevansa tupakointikieltoa vuokranmääritysyksikön kaikkien huoneistojen sisätiloihin ja/tai parvekkeille. Ympäristöpalvelut on lisäksi varmistanut hakijalta puhelimitse, että tupakointikieltohakemus kattaa koko kiinteistön ulkotiloineen ja perhekodilta, että he kannattavat tupakointikieltoa toimitilojensa rajatulle piha-alueelle.

Hakijan kuulemisessa kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta kannatti tupakointikieltoa (joko kokonaan tai parvekkeille) ja yksi kolmannes vastusti tupakointikieltoa kokonaan. Vastustajien mukaan parveketupakointikielto siirtää tupakoinnin haitat sisälle huoneistoon, rappukäytävään, sisäänkäyntien edustoille ja yhteisille piha-alueille. Tupakointikiellon seurauksena vastustajat arvelevat yöaikaisen liikkumisen lisääntyvän rappukäytävässä ja äänten kantautuvan sisälle. Osa vastustajista ei kannata tupakointikieltoa, koska tupakansavu ei häiritse heitä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivulla 30.4.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kaksi vastinetta, joista toisessa huoneiston haltija kannatti tupakointikieltoa koko yhtiöön. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n antamassa vastineessa todetaan, ettei tupakansavun ja hajun leviämistä huoneistosta porrashuoneisiin, ja sitä kautta muihin huoneistoihin ole tehdyistä toimenpiteistä huolimatta onnistuttu estämään. Yhtiö on liittänyt vastineeseen selvityksen, joka koskee asuntojen ilmanvaihdon tarkistusta sekä mittaus- ja säätötyötä.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuntoyhteisö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla (tupakkalaki 549/2016, 78 §). Helsingin kaupungin asunnot Oy voi itse kieltää tupakoinnin yleisten saunojen vilpoloissa (yhteiskäyttöinen terassi/ulkotila), lapsille varatulla leikkipaikalla ja muilla yhteisillä piha-alueilla.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Valtioneuvoston asetuksessa mainitaan tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön muun muassa, että mikäli hakemus koskee tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneistojen asuintilaan, hakemusta varten tulee olla selvitys siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Käytännössä tämä tarkoittaa teknisten tutkimusten teettämistä, joiden avulla voidaan osoittaa savun kulkeutumisen estämiseksi tarvittavien rakenteiden korjaus- ja muutostöiden laajuus sekä edellä mainituista toimista aiheutuvien kustannusten määrä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asuntoyhteisö vuokranmääritysyksikössä 3045 sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa. Vuokranmääritysyksikköön kuuluu yksi betonirakenteinen kuusikerroksinen asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna 2001.

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat huoneistoparvekkeilla. Myös parvekkeiden ulkopuolelle parvekkeiden välittömään läheisyyteen sijoittuu merkittävä määrä huoneistoihin kuuluvia korvausilmaventtiileitä.

Huoneistoparvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin ja pääosin vieressä on toinen parveke. Huoneistoparvekkeet ovat kaikki avoparvekkeita, eikä niissä ole lasituksia. Yhden sisäpihalle avautuvan parveketornin alin huoneistoparveke on muista poiketen terassiparvekkeen tapaan maan tasossa. Rastilanraitin puolella yhden parveketornin alin huoneistoparveke rakennuksen toisessa kerroksessa laajenee muista huoneistoparvekkeista poiketen terassiparvekkeeksi.

Rastilanaukiolta on sisäänkäynti ensimmäisen kerroksen tiloihin, joissa toimii Helsingin kaupungin ylläpitämä perhekoti. Tiloihin kuuluu muun muassa asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja huoneistotiloja. Näille huoneistotiloille on varattu yksi yhteinen aidattu huoneistopiha rakennuksen sisäpihalta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on tupakkalain mukaisen kuulemisen yhteydessä toimittanut huoneiston haltijoille tiedotteen, jossa on muun muassa suositellut tupakoitsijoita ottamaan huomioon muut asukkaat ja muuttamaan mahdollisuuksien mukaan tupakointitapojaan tai -paikkojaan niin, että tupakansavu ei enää kulkeudu häiritsevästi huoneistosta ja/tai parvekkeelta muihin tiloihin. Tällä tiedotteella asukkaille on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Koska kyse on vuokra-asunnosta, ei huoneiston haltijoilla ole oikeutta tehdä muutoksia rakenteiden osalta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut 11.7.2019 päivätyn huoneistotoimenpiteiden lisäselvityksen, jonka mukaan huoneistossa jossa tupakoidaan, on suoritettu lisätiivistykset sisävälioveen kiinteistönhoitajan toimesta 25.9.2018. Huoneistossa on tarkastettu ilmanvaihto 7.11.2018 ja mitattu ilmamäärät. Tukossa olevat venttiilit on samassa yhteydessä puhdistettu. Myös huoneistossa, johon tupakansavu siirtyy, on tarkastettu ilmanvaihto 7.11.2018.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut ympäristöpalveluille Raksystems Oy:n 27.3.2020 päiväämän merkkiainetutkimusraportin. Tutkimuksessa selvitettiin kahden asunnon välisiä ilmayhteyksiä merkkiainetutkimuksen avulla. Tutkimuksen kohteena oli asunto, josta oli epäilty hajujen siirtyvän rakenteiden kautta toiseen asuntoon.

Tutkittujen asuntojen välillä tehtiin merkkiainekaasukoe rakenteiden epätiiveyskohtien ja rakenteiden läpi tapahtuvien ilmavirtausten olemassaolon selvittämiseksi. Merkkiaineen kulkeutumista asuntojen välillä ei todettu. Sen sijaan merkkiaineen todettiin kulkeutuvan tutkittavasta asunnosta rappukäytävään. Rappukäytävään vapautettaessa merkkiaineen todettiin kulkeutuvan viereiseen asuntoon päin.

Raksystems Oy:n raportissa todetaan seuraavaa: ”Paine-eromittauksissa todettiin asuntojen [ ] ja [ ] olevan alipaineisia ulkoilman ja rappukäytävän suhteen. Kun asunnossa tupakoidaan sisällä ikkuna ja/tai parvekkeen ovi auki, kulkeutuu asunnosta tupakanhajua porraskäytävään ja sieltä edelleen asuntoihin, jotka ovat alipaineisia porraskäytävän suhteen (ikkunat kiinni).”

”Molempien asuntojen ulko-ovien karmien tiivistyksillä ja ovilehtien uusimisella sekä ilmanvaihdon tasapainotuksella todennäköisesti saadaan pienennettyä asuntoon [ ] kulkeutuvia tupakanhajuja. Kaikista hajuista kuitenkin on todella vaikea päästä eroon, koska ovet ovat lähekkäin ja painesuhteet muuttuvat rappukäytävässä esim. ulko-ovea avattaessa. Myös täysin ilmatiiviin postiluukun toteuttaminen on haastavaa.”

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut ympäristöpalveluille 30.5.2020 päivätyn asuntojen ilmanvaihdon tarkistus-, mittaus- ja säätötyön raportin. Raportissa todetaan, että asunnossa, jossa tupakoidaan, on sekä rasvasuodatin, rasvasuodattimen yläpuolella oleva ilmanrajoitin että kylpyhuoneen venttiili tukossa. Tupakansavut eivät ole tästä syystä kulkeutuneet poistohormeihin. Tässä tilanteessa parvekkeen oven avaamisesta seuraa, että hajut kulkeutuvat porraskäytävään ja sitä kautta viereiseen asuntoon. Ilmanrajoitin ja kylpyhuoneen poistoventtiili on puhdistettu ja säädetty suunnitellut ilmavirrat. Asukas on ohjeistettu tupakoimaan parvekkeen ovi kiinni ja huolehtimaan venttiileiden puhtaudesta. Asunnossa, johon tupakansavu kulkeutuu, on ollut ilmanrajoitin tukossa eikä ilmaa ole virrannut keittiön liesituulettimen kautta. Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Asukasta on ohjeistettu pitämään korvausilmaventtiilit auki, ettei ilmaa virtaisi porraskäytävästä huoneistoon. Huoltomies on tiivistänyt kummankin asunnon ulko-ovet uusilla tiivisteillä.

26.5.2020 tehtyjen toimenpiteiden jälkeen yhtiö ei ole antanut selvitystä korjausten ja ilmanvaihdon osalta tehtyjen toimenpiteiden riittävyydestä. Yhtiö toteaa kuitenkin vastineessaan, ettei hajuhaitta ole poistunut. Yhtiö ei ole antanut selvitystä, miten toimenpiteiden vaikutukset tupakansavun siirtymiseen huoneistosta porraskäytävän kautta toiseen huoneistoon on todettu.

Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten tupakkalakia valvova viranomainen tekee hylkäävän päätöksen huoneistojen sisätilojen tupakointikiellon osalta. Elementtirakenteisen kiinteistön ollessa kyseessä ympäristöpalvelut edellyttää, että ennen asuinhuoneiston sisätilojen tupakointikiellon määräämistä rakenteita tulisi mahdollisuuksien mukaan korjata tai muuttaa niin, että tupakansavun siirtyminen asunnosta toiseen ei ole mahdollista tai toimittaa selvitys siitä, ettei korjauksia voida tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Yhtiö ei ole antanut selvitystä korjausten aiheuttamien kustannusten määrästä.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osoitteessa Retkeilijänkatu 4 huoneistoihin kuuluvien parvekkeiden ja terassiparvekkeiden sijaitessa toisiinsa nähden päällekkäin, vierekkäin tai muuten läheisyydessä toisiinsa, tupakansavun siirtyminen on mahdollista parvekkeilta toisille. Savun siirtymistä voidaan pitää mahdollisena myös ylemmältä parvekkeelta alemmalle parvekkeelle tietyissä sääolosuhteissa eikä sääolosuhteiden vaihtelua voida pitää poikkeuksellisena. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua korvausilman mukana sisään huoneistoon myös silloin, kun parvekkeen ovea avataan tai ikkunan kautta tuuletetaan. Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on lähtökohtaisesti matala. Tupakkalakia valvova viranomainen pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä huoneistojen parvekkeille. Ensimmäisen kerroksen huoneiston/työtilan terassipiha sijaitsee niin, että tupakansavun on mahdollista siirtyä sisälle huoneistoon. Tupakointi työtiloissa on suoraan lain mukaan kielletty (tupakkalaki 549/2016, 74 §).

Ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksen, mittauksen ja säädön jälkeen suoritettujen toimenpiteiden vaikutukset tupakansavun siirtymiseen huoneistosta toiseen tulee todentaa ja raportoida. Ympäristöpalvelut toteaa, että kyseisessä kiinteistössä oleva koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaa asuntojen välisten painesuhteiden säätämisen.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asuntoyhteisön 25.7.2019 päätös, pöytäkirjanote (6/2019) 11.6.2019, kaupparekisteriote, hakijan kuulemisten yhteenvedot, vastineet yhtiön kuulemiseen, valokuvat, asukasluettelot, asemapiirros, julkisivupiirustukset, huoneistotoimenpiteiden lisäselvitys 11.7.2019, ilmoitukset häiritsevästä tupakoinnista, käynti-ilmoitukset huoneistoissa, sähköpostikeskustelua häiritsevästä tupakoinnista, huoneistotarkastuslomakkeet, toimenpidelomake, merkkiainetutkimus 27.3.2020, asuntojen ilmanvaihdon tarkistus-, mittaus- ja säätötyö 30.5.2020, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 777,80 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 15.07.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö