Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2020

HEL 2019-008483
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Koronatilanteen takia peruuntuneiden kulttuurikeskusten tapahtumien ostettujen lippujen ja kaupunginorkesterin kausilippujen hyvitykset, sekä maksullisten vapaa-ajan kurssien alennus syksyllä 2020

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että kulttuurikeskusten koronatilanteen johdosta peruuntuneiden tapahtumien ostetut liput käyvät sellaisenaan mahdolliseen uuteen, tulevaan konserttiin tai lipuista voi hakea maksun palautusta. Helsingin kaupunginorkesterin osalta kausikortit hyvitetään.

Kulttuurijohtaja päätti, että kulttuurikeskusten maksullisten vapaa-ajan kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Päätöksen perustelut

Koronatilanteen johdosta peruutettiin 12.3.2020 kaupunginorkesterin ja Savoyn konsertit 31.5.2020 saakka. Muut kulttuuripalvelukokonaisuuden toimipisteet ovat olleet yleisöltä suljettuina 18.3.2020 alkaen.

Kansliapäällikkö on päättänyt 23.03.2020, § 70 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 17.3-20.3.2020), että kulttuurikeskusten peruuntuneiden tapahtumien ostetut liput käyvät sellaisenaan mahdolliseen uuteen, tulevaan konserttiin tai lipuista voi hakea maksun palautusta. Helsingin kaupunginorkesterin osalta kausikortit hyvitetään

Kansliapäällikkö on päättänyt, 29.03.2020, § 77 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 25.3-27.3.2020), että kulttuuritalojen maksullisten vapaa-ajan kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.08.2019, § 131 (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2020) valtuuttanut palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista, jotka eivät ole kyseisen päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

Detta beslut publicerades 11.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 09 310 22701

aleksi.malmberg@hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja