Hankesuunnitelma, Merisatamanranta 9, Eiranrannan paviljongit -uudisrakennus

HEL 2019-008939
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 699 §

Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunnitelma (Eiranranta 1)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen väistötilaksi ja Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen aikaiseksi väistötilaksi.

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Koulurakennuksessa toteutetaan perusparannus 4/2020−6/2022.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018, § 378 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan rakennuksen perusparannus sisältyy vuosille 2022−2023 toteutettavana hankkeena. Rakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä.

Väistötilat näille perusparannuksen kohteena oleville kouluille on tarkoitus hankkia vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 46 kuukauden ajaksi.

Hankesuunnitelma

Väistötilapaviljonki on tarkoitus sijoittaa Merikadun ja Eiranrannan väliselle pysäköintialueelle (LP-1), joka on toiminut talvisin veneiden talvisäilytyspaikkana. Näin vältetään väistötilojen sijoittaminen puisto- tai työmaa-alueille. Veneille on osoitettu talvisäilytyspaikka Hernesaaresta. Paviljongin rakennuspaikalla sijaitseva jätteiden kierrätyspiste tullaan siirtämään uuteen paikkaan hankkeen kustannuksella.

Eiran alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Paviljongin rakennusmassa on jaettu 1- ja 2-kerroksisiin osiin siten, että sen vaikutus ympäröiviin näkymiin on mahdollisimman vähäinen. Alueen asukkaille on järjestetty tiedotustilaisuus 23.9.2019. Seuraavana vaiheena on rakennuslupahakemuksen jättäminen.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 415 hym², noin 3 600 brm² ja noin 2 800 htm².

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus arvonlisäverottomana on yhteensä 6 850 000 euroa kustannustasossa 7/2019 (RI 104,0; THI 187,1).

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannukset vuokra-ajalle arvonlisäverottomana yhteensä 4 232 000 euroa. Lisäksi kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 618 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, varaukset sekä rakennuspaikan ennallistaminen.

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen tilakustannuksiin on 3.12.2018 päivätyssä hankesuunnitelmassa varauduttu enintään 1,7 miljoonaan euroon asti. Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi.

Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen väistötilasta ei ole päätetty vielä. Perusparannuksen hankesuunnitelmaa valmistellaan siten, että rakentaminen alkaisi heti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen käyttöönoton jälkeen.

Molempien perusparannusten väistötilat on perusteltua toteuttaa aikataulullisesti peräkkäin yhtenä hankkeena. Koska toteuttaminen vaaditussa aikataulussa on haastavaa, esitetään väistötilajärjestelyn toteuttamista yhtenä hankepäätöksenä.

Väistötilahankkeen 6,85 miljoonan euron enimmäiskustannus bruttoalaa kohden laskettuna on 1 903 euroa/brm². Kustannukset perustuvat edullisimpaan neljältä tilaelementtitoimittajalta avoimessa kilpailutuksessa saaduista tarjouksista. Tilaelementtien toimittajille maksettava vuokra huoneistoalaa kohden on enintään noin 33 euroa/htm². Ulosvuokra on suurehko, koska kustannus kohdistuu lyhyehkölle 46 kuukauden vuokra-ajalle. Tilaelementeistä ulos maksettavan vuokran osuus on noin 2/3 enimmäiskustannuksesta. Loput ovat investointikustannuksia. Käyttäjälle väistötilan tilakustannus jyvitetään tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti nykyisen sisäisen vuokran ylittävältä osuudelta 30 vuoden poistoajalle toteutuman mukaan. Lopullinen jyvitys tarkistetaan Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen hankepäätöksen yhteydessä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut. Tilojen toimittaja vastaa rakennusteknisestä kunnosta.

Tavoitteena on suunnitella hanke siten, että tilat ovat käytettävissä huhtikuussa 2020.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta asiassa

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Tehtaankadun ala-asteen väistötiloja koskeva toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun ala-asteen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Samalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 § 79

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Eiranranta 1 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi