Tupakointikielto, Myrttitie 12, Pukinmäki, As Oy Myrttipolku

HEL 2019-009270
Ärendet har nyare handläggningar
§ 17

Päätös Asunto Oy Myrttipolun tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Myrttipolun huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille (ns. huoneistoihin kuuluville ulkotilojen oleskelualueille).

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Myrttipolku 12, 00720 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

HL 51 §:n perusteella korjattu osoitetieto päätöksessä, MLA 19.5.2020

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Myrttitie 12, 00720 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 3.9.2019

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Myrttipolku

Y-tunnus: 0120428-3

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Myrttipolun tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluville ulkotilojen oleskelualueille osoitteessa Myrttitie 12, 00720 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Myrttipolku on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan osakkaan oikeudet tulee ottaa huomioon ja vanhan talon rakenteiden ollessa kyseessä sisällä tupakointi lisää tulipalovaaraa. Kielto ei myöskään edistä naapurisopua. Lisäksi todetaan, että tupakoitsijat osaavat itse arvioida missä tupakoivat, niin ettei se häiritse naapureita.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen nettisivulla 2.4.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yksi tupakointikieltoa puoltava vastine.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Myrttipolkuun kuuluu yksi kolmeportainen, betonirakenteinen asuinrakennus. Rakennus on valmistunut vuonna 1971. Asuinkiinteistön ilmanvaihto on painovoimainen. Korvausilmansaanti on järjestetty erillisten korvausilmaventtiileiden kautta. Lisäksi huoneistoissa on tuuletusikkunat. Asuinhuoneistoja on kaikkiaan 29. Kaikki huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sekä ulkotilojen oleskelualueet sijaitsevat läntisellä julkisivulla. Asuinhuoneistoilla, jotka sijoittuvat kerroksiin 1-3, on huoneistoihin kuuluva parveke. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin ja vaakalinjassa vierekkäin. Pohjakerroksessa sijaitsee vierekkäin 2 asuntoa, joilla on ns. terassiparveke eli huoneistoon kuuluva ulkotilan oleskelualue, johon on käynti huoneistosta. Molemmat oleskelualueet ovat leveydeltään ja syvyydeltään yhteneväiset yläpuolella olevan parvekelinjan väliseinien ja parvekelaatan etureunan kanssa ja rajoittuvat mitoiltaan alkuperäisen rakennusluvan mukaisesti rakennuksen ulkopinnalle. Koska pohjakerroksen huoneistoihin ei kuulu yhtiöjärjestyksessä määriteltyä terassirakennetta tai maa-aluetta, asukkaan hallintaoikeus koskee vain edellä mitoiltaan kuvailtuja oleskelualueita. Alueita pidetään taloyhtiössä yhdenvertaisina parvekkeiden kanssa. Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan kuvissa kyseiset alueet on merkitty terasseiksi ja siksi viranomainen käyttää näistä alueista päätöksessään sanaa huoneistoterassi.

Asunto Oy Myrttipolun huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja terassit (ns. huoneistoihin kuuluvat ulkotilan oleskelualueet) sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta tai terasseilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, tupakointikieltohakemuksen täydennys, saatteita asiakirjoihin, yhtiökokous kutsu, yhtiökokouksen pöytäkirja, lainvoimaisuustodistus, piirustuksia, osake- ja asukasluettelo, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastine viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 649,80 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 13.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32040

merja.lavonen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö