Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Nagaad ry/Aden Minimarket

HEL 2019-009533
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Nagaad ry/Aden Minimarket

Enhetschef

Päätös

Toimija

Nagaad ry, Meri-Rastilan tie 4, 00980 Helsinki
y-tunnus 2745770-5

Elintarvikehuoneisto

Aden Minimarket, Meri-Rastilan tie 6, 00980 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Omavalvontasuunnitelma tulee olla tarkastettavissa. Omavalvonnan lämpötilakirjauksia tulee tehdä säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti kylmänä säilytettävistä elintarvikkeista, pakasteena säilytettävistä elintarvikkeista ja myynnissä olevista elintarvikkeista. Kirjanpito on säilytettävä vähintään vuoden ajan ja esitettävä pyydettäessä.

2. Pakatuissa elintarvikkeissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset säädösten mukaiset pakkausmerkinnät.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava epäkohtien osalta 31.11.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Aden minimarketissa myydään teollisesti pakattuja elintarvikkeita. Aden minimarket myymälään on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 18.6.2019. Tällöin on havaittu, että myymälässä ei ollut lainkaan tehty omavalvonnan lämpötilakirjanpitoa. Suuresta osasta pakattuina myytävistä elintarvikkeista puuttui suomenkieliset pakkausmerkinnät. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 2.9.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus Aden Minimarket 18.6.2019).

Aden minimarkettiin on tehty uusintatarkastus 3.9.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus Aden Minimarket 3.9.2019).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 17.9.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Kuuleminen Aden Minimarket 17.9.2019)

Toimija on antanut vastineen 5.10.2019. Vastineessa toimija ilmoittaa, että epäkohdat tullaan korjaamaan määräaikaan mennessä (Liite 4 Vastine Aden Minimarket 5.10.2019)

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Nagaad ry ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Nagaad ry ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Elintarvikelain 20 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata 19 §:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5 §:n mukaan omavalvontaan liittyvän kirjanpidon tulee sisältää omavalvontasuunnitelman todentamiseksi tarpeelliset tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito, jotka voivat olla kokonaan tai osittain sähköisiä asiakirjoja, on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi. Aden minimarketilla ei ollut esittää omavalvontasuunnitelmaa eikä omavalvonnan lämpötilakirjanpitoa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10-35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:
a) elintarvikkeen nimi;
b) ainesosaluettelo;
c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistelussa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
d) tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät;
e) elintarvikkeen sisällön määrä;
f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
g) erityiset säilyvyysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksen mukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa.
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
l) ravintoarvoilmoitus

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksi kielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.
Aden minimarket myymälässä oli myynnissä paljon pakattuja elintarvikkeita, joista puuttuivat suomenkieliset pakkausmerkinnät.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus Aden Minimarket 18.6.2019
2. Tarkastuskertomus Aden Minimarket 3.9.2019
3. Kuuleminen Nagaad ry / Aden Minimarket 17.9.2019
4. Vastine Nagaad ry / Aden Minimarket 5.10.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 20 §, 55 §, 74 §, 78 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artikla
Maa-metsätalousministeriön asetus elintarviketietietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Nagaad ry:lle

Detta beslut publicerades 25.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus Aden minimarket 18.6.2019
2. Tarkastuskertomus Aden Minimarket 3.9.2019
3. Nagaad ry kuuleminen elintarvikelain 55§:n mukaisesta määräyksestä

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.