Valtuustoaloite, kunniaväkivaltaan puuttumisen vahvistaminen

HEL 2019-009565
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 111 §

Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Emma Kari ja 10 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että Helsingin kaupungin tulee selvittää keinot, jolla ilmiöön [kunniaväkivaltaan] voidaan puuttua tiukasti. Toimintaohjeiden kokoaminen ja linjojen vahvistamiseksi tulisi käydä läpi nykyiset kaupungin linjat aiheesta ilmiötä tuntevien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Kunniaan liittyvä väkivalta on ilmiö, johon törmätään myös Helsingin kaupungin työssä. Kunniaan liittyvä väkivalta on laaja ilmiö, jossa väkivalta voi liittyä esimerkiksi uhrin sosiaaliseen rooliin, sukupuoli-identiteettiin tai perheen sisäisiin odotuksiin.

Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisen edellytys on se, että kaupungin eri organisaatiot tunnistavat ilmiön. Kaupunki on tehnyt osaamisen parantamiseksi pitkäjänteistä työtä yhdessä poliisin sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön ja kouluttamisen tuorein esimerkki oli 11.11.2019 järjestetty kunniaan liittyvä väkivalta -seminaari, joka järjestettiin Helsingin poliisilaitoksen ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyönä. Seminaarissa käsiteltiin kunniaan liittyvää väkivaltaan ilmiönä sekä sen esiintymismuotojen tunnistamista ja tarvittavia toimenpiteitä. Luennoitsijoina oli edustajia poliisista sekä asiaan liittyvistä järjestöistä, kuten Loisto Setlementistä sekä Monika Naisista. Seminaariin osallistui laajasti henkilöstöä kaupungin eri organisaatioista.

Toimialat ovat järjestäneet kunniaan liittyvän väkivallan koulutuksia omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala on järjestänyt ilmiöön liittyviä koulutuksia viimeksi vuoden 2019 lopussa.

Yksittäiset väkivaltatilanteet tai niiden epäilyt, joita kaupungin viranomaiset tehtävissään kohtaavat ovat luonteelta moninaisia ja kattavia yksityiskohtaisia ohjeita on tästä syystä mahdoton antaa. Tällaisia tilanteita ja niiden epäilyjä on ratkottu tapauskohtaisesti kaupungin ammattilaisten ja poliisin keskinäisessä yhteistyössä.

Kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö on valtuustoaloitteen johdosta selvittänyt toimialojen tarvetta yleiselle ohjeistukselle. Yleisohjeelle koetaan olevan tarvetta. Kaupunki on perustamassa turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmää osana Helsingin turvallisuussuunnittelun periaatteiden päätöksentekoa. Periaatteet ja asiantuntijaryhmä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 20.1.2020. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on jatkossa käsitellä moninaisia kaupunkiturvallisuuteen liittyviä, toimialarajat ylittäviä haasteita. Asiantuntijaryhmä voi perustamisensa valmistella yhdessä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa tarvittavia ohjeita ja toimintamalleja, jotta kunniaan liittyvään väkivaltaan voidaan jatkossa entistä paremmin vastata.

Hallintosäännön 30 luvun 11§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anssi Vuosalmi, va. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 25709

anssi.vuosalmi@hel.fi

Bilagor

1. Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaväkivaltaan puuttumisesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.