Kadun nimeäminen, Keski-Pasila

HEL 2019-009702
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Pasilan (17.) kaupunginosassa Keski-Pasilan osa-alueella sijaitsevan kadun nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Pasilan (17.) kaupunginosassa Keski-Pasilan osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän kadun nimellä Pasilan Tornikuja–Böletornsgränden.

Päätöksen perustelut

Keski-Pasilassa sijaitsevan nimeämättömän katualueen nimeämistä on lähdetty selvittämään alueen nimeämistarpeen perusteella. Kadusta on käytetty alueen suunnittelun eri vaiheissa epävirallista työnimeä Tornikuja. Nimettävä katu sijaitsee Pasilansillan alla, ja se tulee toimimaan pääasiassa Triplan ja Pasilansillan eteläpuolelle kaavoitettavan tornialueen huoltoliikenteen sekä pysäköintilaitosten sisäänajoreittinä.

Nimistötoimikunta on käsitellyt asiaa 11.9.2019 § 66 ja katsonut aiheelliseksi nimetä voimassa olevassa asemakaavassa nimeämättömän kadun, jonka merkitys nousee lokakuussa 2019 Triplan avautumisen myötä. Nimistötoimikunta on esittänyt kadulle nimeä Pasilan Tornikuja–Böletornsgränden.

Katu on alueella liikkumisen ja orientoinnin sekä tavarantoimitusten ja huoltoliikenteen kannalta merkittävä, joten sillä on tarkoituksenmukaista olla nimi. Kadun nimeämisellä ei ole vaikutusta olemassa oleviin osoitteisiin eikä välitöntä vaikutusta kadun vaikutuspiirissä oleville tahoille, sillä alue on vasta rakentumassa.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 19.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö